ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 31.05.                                                                               град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На тридесет и първи май                         две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 884 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

Жалбоподателят В.К.Д. - редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. С., с представено по делото пълномощно.

За ответника – началник на РУ Созопол - редовно уведомен, не се явява представител.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

адв. С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на В.К.Д., с адрес *** против заповед № 346з-63/27.03.2017 г. на началника на РУ – Созопол, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от три месеца.                 

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

адв. С.: Поддържам жалбата изцяло по изложените аргументи в нея. Като допълнение твърдя, че пред жалбоподателя са били налице обективни пречки за адекватно изпълнение на служебните му задачи, породени от неизпълнение на оперативните норми. Визирам задължението на органа по назначаване и другите ръководители.

По доказателствата моля да се приемат представените до момента от нас и от ответника документи като писмени доказателства по делото. Моля да бъде изискано от ответната страна или от трето лице заповедта за наказателната преписка с рег. № 346000-2520/08.08.2016 г. по описа на РУ – Созопол. Съгласно съдебната практика преписката следва да съдържа всички цитирани в оспорения акт документи. Видно от материалите по делото същата липсва. С оглед изясняване на фактическата обстановка и правната защита на доверителя ми моля изисканата от нас заповед да бъде представена. На следващо място моля да задължите ответната страна да представи цитираните в заповедта вътрешни правила за организацията на работата на МВР по ЗМ за престъпления от общ характер. Същите са посочени в заповедта за утвърждаване и последващата за изменение ведно с доказателства за запознаване на жалбоподателя с тези нормативи, доколкото според жалбоподателя същият не е бил запознат по надлежен ред с тези правила. Насоки за такива разсъждения има в представената по делото заповед на началника на РУ – Созопол, с която се наказва личния състав на РУ да бъде запознат с тези правила. На следващо място съгласно разпоредбите на АПК и при оспорване на един административен акт следва същият изцяло да бъде анализиран за законосъобразен по няколко критерия, което изисква запознаване с всички относими нормативи. ЗМВР е допълнен в частта за дисциплинарно производство с инструкция № 8121з-470/ 27.04.2015 г., като тези нормативи са обнародвани в ДВ. Посочената инструкция обаче се допълва от заповедта по §2 от пзр на тази инструкция, която заповед е част от тази инструкция и следва да бъде представена на вниманието на съда. Това е заповедта, с която се определят образците на документите по инструкцията. Тази заповед не е обнародвана в ДВ. Ето защо следва да бъде представена от ответника основната заповед за тези образци, която е с № 8121з-749 от 24.06.2015 г. на министъра на вътрешните работи. На следващо място сме посочили в жалбата и други нормативи, визирам задължението към дисциплинарните органи. Става въпрос за заповед № 8121з-1252/03.11.2016 г., издадена от министъра на вътрешните работи. Тази заповед не е обнародвана в ДВ и след запознаване с постъпилите до момента материали установихме минимум две процесуални нарушения, допуснати от дисциплинарно-наказващия орган. Уточнявам, че работата на един полицейски инспектор, в случая на жалбоподателя е строго документална. Всички извършени от него действия следва да бъдат изложени на хартия, сведенията от гражданите следва да са в писмен вид, изготвената кореспонденция следва да е в писмен вид, а съгласно Кодекса на труда, който се прилага субсидиарно, както и други нормативи работодателят, в случая органът по назначаване, следва да предостави на работниците и служителите си всички минимално необходими условия за изпълнение на съответните задължения. Ние твърдим, че на жалбоподателя не е предоставена необходимата техника, нито консумативи, с които той да изготви тези документи, да документира своята дейност. В този смисъл е абсолютно неоснователно да му бъде търсена отговорност за неизпълнение на служебните задължения, свързани с документиране при липса на предоставени условия за това документиране. Тези задължения на органа по назначаване и преките ръководители са априори и не следва служителят да подава изрична докладна, а напротив следва веднага с назначаването и съответно определянето на конкретната длъжност да бъдат предоставени тези условия, поради което моля да задължите ответната страна да представи доказателства относно материалната обезпеченост и по-конкретно с техника и консумативи, предоставени на жалбоподателя за изпълнение на служебните му задължения. Накрая представям списък по чл. 80 ГПК, съдържащ направените от нас съдебно-деловодни разноски. Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът намира, че не е представена в цялост административната преписка, поради което следва да задължи началника на РУ – Созопол да я представи, надлежно заверена, затова и  по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства.

Задължава началника на РУ – Созопол да представи надлежно заверена преписка с рег.  № 346000-2520/08.08.2016 г. по описа на РУ – Созопол, Вътрешни правила за организация на работата на мвр по зм за престъпления от общ характер, утвърдени с МЗ 8121з-780/24.10.2014 г., както и доказателства за запознаването на жалбоподателя с тях, длъжностна характеристика на жалбоподателя и доказателства, че същият е бил запознат с нея, заповед № 8121з-1252 от 2016 г. на министъра на вътрешните работи за подобряване на дисциплинарната практика в МВР, както и заповед № 8121з-749/ 24.06.2015 г. на министъра на вътрешните работи, издадена на основание §2 от ПЗР на Инструкция № 8121з-470/27.04.2015 г. и последващи заповеди за нейното изменение, в 7-дневен срок от уведомяването.

При неизпълнение на разпореждането в указания срок ще бъде наложена глоба.

Оставя без уважение искането на жалбоподателя за представяне на доказателства относно материалната обезпеченост на жалбоподателя да изпълнява задълженията си като неотносимо към предмета на спора.

Не приключва събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.07.2017 г. от 10,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: