ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 18.10.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети октомври                     две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 884 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,34 часа се явиха:

Жалбоподателят В.К.Д. - редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. С., с представено по делото пълномощно.

За ответника - началник на РУ Созопол - редовно уведомен, не се явява представител.

 

Съдът докладва постъпили доказателства по опис от ответника с писмо вх. № 6964/06.07.2017 г. / от л. 91 до л. 105 от делото/.

Съдът докладва постъпило заверено копие на административна преписка рег. № 346000-2520/08.08.2016 г. по описа на РУ-Созопол с писмо вх. № 7328/14.07.2017 г. от Районна прокуратура гр. Бургас./ от л. 112 до л. 289 от делото/.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства от ответника с писмо вх. № 7778/25.07.2017 г. – заверено копие на заповед рег. № 8121з-749/24.06.2015 г. ведно с приложенията към нея. / от л. 291 до л. 334 от делото/.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

адв. С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв. С.: да се приемат представените доказателства. Няма да сочим нови доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените доказателства по опис от ответника с писмо вх. № 6964/06.07.2017 г. / от л. 91 до л. 105 от делото/; постъпилото заверено копие на административна преписка рег. № 346000-2520/08.08.2016 г. по описа на РУ-Созопол с писмо вх. № 7328/14.07.2017 г. от Районна прокуратура гр. Бургас./ от л. 112 до л. 289 от делото/, както и постъпилите по делото доказателства от ответника с писмо вх. № 7778/25.07.2017 г. – заверено копие на заповед рег. № 8121з-749/24.06.2015 г. ведно с приложенията към нея. / от л. 291 до л. 334 от делото/.

 

Адв. С.: Уважаема г-жо председател, моля да отмените процесната заповед. На първо място е налице фрапиращ правен абсурд, а именно: в хода на т. нар. проверка самият орган, издал заповедта за наказание, е дал обяснение на директора на дирекцията. Всички документи са били адресирани в хода на проверката до директора и впоследствие с резолюция върху становище от 07.02.2017 г. именно директорът - г-н К. е задължил началника на РУ да издаде въпросните заповеди за наказание. В този смисъл имаме опорочаване от страна на наказващия орган, което е достатъчно основание за отмяна, доколкото е следвало да се произнесе на база материалите и вътрешните си убеждения. Следващо нарушение е липсата на съгласуване с юрисконсулт, каквото е изискването съгласно заповед № 8121з-1252/2016 г. на министъра на вътрешните работи.  Не са посочени подробно последиците от това нарушение. Липсва описание на обстоятелствата в детайли, липсват документи за цялостното поведение на служителя. Ние твърдим, че кадровата справка не е справка за цялостното поведение. Налице са и други нарушения на заповедта, поради което моля да я отмените. Моля да ни бъдат присъдени сторените към момента разноски по представения и приложен списък чл. 80 ГПК и да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: