ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 10.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На десети юни                                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 884 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 10:05 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „СИИЛ” ЕООД, редовно призован,се явява адвокат О., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ О.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ О.: Поддържам жалбата и изложените в нея факти.

Във връзка с твърдението ни, че имотът е извън строителните граници на населените места в община Бургас, считаме че нямаме спор с другата страна, но в случай, че съдът не отдели този факт като ненуждаещ се от доказване, искаме да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроса дали имотът на жалбоподателя се намира извън строителните граници на населените места, като вземе под внимание одобрения ОУП на община Бургас. Също така, оспорваме представеното от административния орган становище на Директор на директор „Околна среда” при община Бургас и в частност твърдението му, че община Бургас извършва  услугата организирано поддържане на чистотата по отношение имота на жалбоподателя, както и услугата по поддържане на териториите за обществено ползване в местността „Брястите”. Считаме че този общински служител няма удостоверителни функции по отношение на заявените от него факти, поради което писмото, което впрочем се цитира и от ответния административен орган, не може да представлява доказателство за оспорените от жалбоподателя факти, относно липсата на извършени посочените в жалбата услуги.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и да уважи искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да даде отговор на въпроса процесният имот намира ли се в строителните граници на гр. Бургас според действащия ОУП и ПУП на гр. Бургас, както и да посочи дали към този имот има достъп – изградена улична мрежа, така че да е възможно сметоизвозване. Вещото лице, също така, да посочи къде се намира имотът, като за целта следва да бъде изготвена скица и да констатира дали около този имот са налични обществени територии по смисъла на закона.

Съдът следва да укаже на ответника, че следва да представи доказателства за твърдяното от него в оспорения акт реално извършване на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддръжка на обществените територии по отношение на имота на жалбоподателя.

По изложените съображения,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателствата по делото документите, представени с административната преписка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да даде отговор на въпроса: Процесният имот намира ли се в строителните граници на гр. Бургас, според действащия ОУП И ПУП на гр. Бургас?, както и да посочи дали към този имот има достъп – изградена улична мрежа, така че да е възможно сметоизвозване. Вещото лице, също така, да посочи къде се намира имотът, като за целта следва да бъде изготвена скица и да констатира дали около този имот са налични обществени територии по смисъла на закона.

За вещо лице НАЗНАЧАВА инж. С.Б..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 250 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

УКАЗВА на ответника, че следва да представи доказателства за реално осъществяване на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддръжка на обществените територии за процесния имот.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 28.10.2015 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал.7 АПК.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: