ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 04.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На четвърти юни                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 883 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.В. Т., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

С молба вх. № 4124/31.05.20147 г. процесуалният представител на жалбоподателя адвокат К.К. не възразява да бъде даден ход на делото и изразява становище по доказателствата.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Наред с направеното оспорване на принудителната административна мярка, в жалбата е формулирано и искане за спиране на допуснатото по силата на закон, предварително изпълнение на този акт. Съдът намира това искане за допустимо, но по същество за неоснователно. Жалбоподателят само е заявил, че от предварителното изпълнение на заповедта за него ще възникнат значителни или трудно поправими вреди, без да е посочил конкретно какви са тези вреди, нито евентуално техният размер, в случай, че са имуществени, така че да е възможно съдът да извърши преценка до колко същите са значителни или трудно поправими. При това положение не може да се приеме, че е оборена въведената от законодателя призумпция, посредством която е защитен общественият интерес чрез допускане на предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка.

Поради това искането за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на оспорения акт следва да бъде отхвърлено като неоснователно.

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Предвид липсата на други доказателствени искания, намира, че следва да бъде приключено съдебното дирене и даден ход на устните състезания, тъй като в подадена пред съда молба от процесуалния представител на жалбоподателя не са формулирани доказателствени искания, а единствено по същество е изразено становище за недоказаност на оспорения акт.

Поради това

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХЪРЛЯ искането на Р.В. Т. за спиране на допуснатото по силата на закон предварително изпълнение на Заповед №70094/09.01.2014 г., издадена от Началник на сектор ПП при ОД на МВР Бургас.

Определението в тази част подлежи на обжалване в 7-дневен срок с частна жалба пред Върховен административен съд, считано от датата на съобщаването му на страните.

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: