ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 1126                    дата 21 май 2018год.              гр.Бургас

                                                                                                               

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 21 май 2018год.,  в следния състав:

 

                                                                                   Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар:………………

Прокурор:……………...

 

разгледа адм. дело № 882 по описа за 2018 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

            Съдът е сезиран с искова молба, подадена от „Митро груп“ ООД, с.Самуилово, ул.“Българка“ № 11 против Националната агенция по приходите, предявена на основание чл.1,           ал.1 от ЗОДОВ за заплащане на сумата от 450лв., представляваща претърпени имуществени вреди за дружеството, настъпили в резултат на заплатено адвокатско възнаграждение по обжалването пред съд на издадено против търговеца Наказателно постановление № 264749-Ф287435/18.04.2017г., издадено от орган по приходите в НАП. Подсъдността по чл.7 от ЗОДОВ е избрана по мястото на увреждането в гр.Бургас.

            Ищецът посочва, че по оспорването на наказателното постановление е било образувано НАХД № 6090/2017г. на Районен съд Бургас, по което е постановено Решение № 135/29.01.2018г., с което съдът е изменил размера на наложената имуществена санкция, като от 3000лв. е определил същата в размер на 500лв. За процесуалното представителство и защита пред съда, дружеството е ангажирало адвокат, на когото е било заплатено възнаграждение в размер на 450лв., които се претендират понастоящем за присъждане като претърпени имуществени вреди, настъпили в резултат на отменен административен акт, на които е приравнено наказателното постановление, съобразно даденото от Върховния административен съд тълкуване в Тълкувателно решение № 1 от 15.03.2017г. на Върховния административен съд  по т. д. № 2/2016г.

            По делото е постъпил писмен отговор от ответника, видно от който възразява против допустимостта на иска, алтернативно е поискал отхвърлянето му като неоснователен.

            Исковата молба е процесуално недопустима за разглеждане, поради липса на  процесуална предпоставка по смисъла на чл.204, ал.1 от АПК. Нормата регламентира допустимостта на иска и съгласно нея иск може да се предяви след отмяната на административния акт по съответния ред. В настоящия случай издаденото против дружеството-жалбоподател Наказателно постановление № 264749-Ф287435/18.04.2017г. от орган по приходите в НАП не е било отменено от съда, а е било изменено, като е изменен размера на наложената имуществена санкция. Противно на разбирането на ищеца изменението на наказателното постановление не се приравнява на неговата отмяна. Целта на закона при реализиране отговорността на държавата в хипотезата на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ е да се обезщетят вредите, настъпили в резултат на издаден незаконосъобразен административен акт. Измененият административен акт (наказателно постановление в случая) не е незаконосъобразен такъв, защото ако беше, би бил отменен изцяло. В този смисъл, при липса на изискуема абсолютна процесуална предпоставка по допустимостта на претенцията, тя следва да бъде оставена без разглеждане, да се върне исковата молба и да се прекрати производството по делото.

            За пълнота съдът отбелязва, че това е втора поред подадена искова молба с напълно идентичен характер на тази, по която е било образувано адм.дело № 762/2018г., приложено към настоящото и видно от което, в постановеното Определение № 722/26.03.2018г. съдът е изложил аналогични мотиви, с които е прекратил делото. Единствената разлика е промяната на ответника, за когото съдът по адм.дело № 762/2018г. е констатирал ненадлежност, която е поправена с настоящата искова молба.

            При депозиране на писмения отговор по исковата молба ответникът е направил искане за присъждане на разноските в случай на прекратяване на делото или отхвърляне на исковата претенция, които, с оглед този изход на процеса са дължими на основание чл.78, ал.2 и ал.4 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК и следва да бъдат присъдени в минимален размер от 100лв. на основание чл.78, ал.8 от ГПК, във вр. с чл.24 от НЗПП.

            На основание изложените мотиви, Административен съд Бургас

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОСТАВЯ без разглеждане исковата молба подадена от „Митро груп“ ООД, с.Самуилово, ул.“Българка“ № 11 против Националната агенция по приходите, предявена на основание чл.1,            ал.1 от ЗОДОВ за заплащане на сумата от 450лв., представляваща претърпени имуществени вреди за дружеството, настъпили в резултат на заплатено адвокатско възнаграждение по обжалването пред съд на издадено против търговеца Наказателно постановление № 264749-Ф287435/18.04.2017г., издадено от орган по приходите в НАП.

            ВРЪЩА исковата молба подадена от „Митро груп“ ООД, с.Самуилово, ул.“Българка“ № 11.

            ОСЪЖДА  „Митро груп“ ООД, с.Самуилово, община Сливен, ул.“Българка“ № 11, с ЕИК 203168553 да заплати на Националната агенция по приходите сумата от 100лв. разноски по делото.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 882/2018г. на Административен съд Бургас.

 

 

            Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                             СЪДИЯ: