ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 24.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и четвърти септември     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 882 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

За жалбоподателя А.С.С. – редовно уведомен, се явява адв. А. с пълномощно по делото.

За ответника Началник сектор Пътна полиция при ОД на МВР Бургас - редовно уведомен, представител не се явява.

 

Адв. А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на А.С.С. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 70105/09.01.2014г.,   издадена на основани чл.171, т. 4 от ЗДвП.

 

Адв. А.: Поддържам жалбата. След направена справка от актовете на административно-наказващия орган три от наказателните постановления не са подписани от лицето А.С., а това са НП № 433/20.07.2008г. на РУП Созопол; НП № 1198/04.05.2012 г. на РУП Несебър и НП № 17410/07.11.2008г. на РУП Бургас.

Моля, ако прецените, да допуснете графологична експертиза за установяване подписите върху оспорените наказателни постановления, както и дали същите са положени от жалбоподателя.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане на графологична експертиза.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. А.: Уважаема г-жо Съдия, в тежест на административно-наказващия орган е да докаже влизане в сила на всички наказателни постановления, приложени към административната преписка и отнемането на пълния брой контролни точки. Административно-наказващият орган не доказа тези факти. Първо, оспорените три наказателни постановления, с които са отнети общо 12 к.т.  не са връчени на жалбоподателя и съответно не може да се приеме, че същите са влезли в сила, следователно първата законна предпоставка не е била налице. Видно от приложената справка за отнети контролни точки е налице несъответствие и на контролните точки, посочени като отнети в самата справка. Във втори ред от справката е посочено НП № 5229/01.07.2006 г., с отнети 8 к.т., което не съответства от наредбата за отнемане на контролни точки, приложени към момента на прилагане на наказателното постановление. Съгласно тази наредба е следвало да бъдат отнети пет броя контролни точки, отнети са с три повече. В НП № 3768/21.04.2007г. на ред пети от справката е посочено, че са отнемат 10 к.т., а към датата на издаване на наказателното постановление е била приложима наредбата от 27.12.2007г. и е следвало на водача да бъдат отнети 8 к.т. или са му отнети с 2 к.т. повече. Считам, че в конкретния случай административно-наказващия орган не доказа фактическите и правни основания за издаване на обжалвания акт, съгласно изискванията на чл. 70 от АПК, тоест не са били налични и двете кумулативно дадени предпоставки, поради което считам, че обжалваният акт е незаконосъобразен, немотивиран и е издаден в период от време, в течение на който административно-наказващият орган бездейства. От доказателствата, които е представил жалбоподателят, е следвало да му бъде отнета книжката за управление на МПС още през 2010г., едва 4 години по-късно е издадена заповед за отнемане на свидетелствата за правоуправление на МПС.

Моля да отмените акта на началник сектор Пътна полиция като неправилен и незаконосъобразен.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: