ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 30.09.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На тридесети септември                              две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 882 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.А.Д., редовно уведомен, не се явява, се представлява от адв.П..

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Ж. с представено пълномощно.

 

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Стоянова.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.Д.Ж..     

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

         Ж.Д.Ж. - 39г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила.

         Адв.П.: Заключението е съобразено с варианта, който сме предложили. По принцип съм съгласен с използвания метод, който установява годишните салда и е установен един резултат като задължение за  внасяне.

 

         Юрисконсулт Ж.: Вещото лице при определяне на началното салдо към 01.01.2005г., проследило ли е какви разходи е извършил жалбоподателя и семейството му от 01.01.1999г. до 31.12.2004г., за да се стигне до това начално салдо?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм изследвала разходите, които са извършени от физическото лице за цитирания период.

         Началното салдо е формирано съгласно зададеното от жалбоподателя, като са взети предвид сумите дарени на Д.Д. – жалбоподателя от неговите родители, както и от родителите на неговата съпруга, като съм взела предвид, че по време на даряването те са били СИО и затова съм ги разделила на две. Това начално салдо е формирано само приходната част.

         Юрисконсулт Ж.: Като сте правили паричния поток за всяка една от годините предмет настоящия спор, на какъв принцип сте работили – датите, на които са извършвали съответните разходи, съответните приходи или доходи на лицето, или по някакъв друг начин сте го формирали?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изследването, което съм направила във връзка с проследяването на паричния поток от 2005г. до 2009г. включително, са правени на месечна и оттам нататък годишна база. С оглед на факта, че облагането става по принцип съгласно ЗОДФЛ и ЗДДФЛ, при определяне на задълженията за плащане на данъци като база се вземат предвид месечните доходи на лицето –общо реализацията, която е направило като месец разход и съответно приход. Анализът е направен въз основа месечните приходи и разходи на лицето за съответния период.

         Юрисконсулт Ж.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

         Не съм съгласна с изводите на вещото лице и предложената рекапитулация на задълженията. Отбелязано е, че е така направено, защото така са поставени въпросите от страна на жалбоподателя, като считам, че не са представени доказателства, от които да е видно, че са предоставени парични средства по договори за заем, дарения и продажба на недвижим имот, като по отношение на последния, има само представен предварителен договор.

         На второ място считам, че както и вещото лице заяви, същото е взело предвид само приходите на лицето без да е изследвало какви разходи е направило към посоченото от него парично салдо към 01.01.2005г. Не са изследвани разходи, които има лицето от 01.01.1999г. до 01.01.2005г., както е зададен въпроса. Самото лице в обяснения в хода на ревизията е посочило, че през тези периоди има разходи за покупка на недвижими имоти.

         На следващо място считам, че от 01.01.1999г. до 01.01.2005г. не става ясно, а липсват и обяснения, къде са съхранявани тези парични средства, които са дарени от родителите на двамата съпрузи, като и не е изследвано дали тези средства евентуално, ако действително са получени, с тях жалбоподателят не е финансирал дружества или ЕТ, в които той участва като едноличен собственик или съдружник.

         На трето място считам, че вещото лице не се съобразило с подхода на приходната администрация да изследва по дати извършените разходи, съответно получените доходи и приходи.

         Нямам допълнителни въпроси към вещото лице.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице. Считам, че експертизата следва да бъде приета от съда, независимо от направеното оспорване.

 

         Съдът като взе предвид изслушаното заключение на вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото експертното заключение, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение на вещото лице в размер на 500 лева, изцяло от внесения депозит.

 

         Адв.П.: Моля да допуснете допълнителна задача към съдебно-счетоводната експертиза, за което представям нарочна молба с препис за страните. Уточнявам, че в Ревизионния доклад е записано, че разходите за вноски по лизинговия договор са ½, но в направените изчисления не са взети предвид.

         Юрисконсулт Ж.: Предоставям на съда дали да допусне задачата в този вид.

         Моля да ми се даде възможност в случай на необходимост да поставя допълнителни въпроси към тази допълнителна задача.

         ПРОКУРОРЪТ: Не се противопоставям на искането за допълнителна експертиза.

 

Съдът като взе предвид депозираната днес молба от адв.П. за назначаване на допълнителна експертиза по делото, както и основанието за нейното изготвяне, намира това искане за основателно, следва да бъде уважено, поради което и на основание чл.201 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените днес въпроси, съдържащи се в депозираната днес молба.

Експертизата да се изготви от вещото лице Ж.Ж. при депозит в размер на 300 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на юрисконсулт Ж. в 7-дневен срок, считано от днес, в случай на необходимост, да постави допълнителни въпроси към задачата към вещото лице, по които съдът ще вземе становище в закрито заседание.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание 13.01.2014г. от 14.00 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: