ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 29.04.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и девети април                         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 882 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.А.Д., редовно уведомен,  не се явява и не изпраща представител.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Ж., която представя пълномощно.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от прокурор от Окръжна прокуратура-гр.Бургас, видно от която прави се искане за конституирането му като страна в процеса; намира за основателно искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза; посочва, че няма доказателствени искания.

Съдът ДОКЛАДВА и постъпила молба от адв.П. - пълномощник на жалбоподателя Д.Д., видно от която,  възпрепятстван е да се яви в днешно съдебно заседание, но не възразява по хода на делото; поддържа подадената жалба, както и депозира молба за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза с конкретно формулирани въпроси.

Съдът ВРЪЧИ препис от молбата с доказателствени искания на ответната страна.

        

         Като съобрази докладваната днес молба на прокурор от Бургаска окръжна прокуратура и на основание чл.159, ал.1 от ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА встъпване в процеса на прокурор от Окръжна прокуратура – гр.Бургас.

 

Юрисконсулт Ж.: Да се даде ход на делото. 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юрисконсулт Ж.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Да се приемат представените с административната преписка доказателства.

         Относно искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, предоставям на съда, като държа да отбележа, че по т.1.1. от приложената молба, органът по приходите е изложил в ревизионния доклад и акта мотиви защо не следва да кредитира като годни доказателства представените както договор за заем, така и декларация за дарени средства от родителите, поради което, съдът при преценка на всички доказателства по делото следва да не цени изготвената, ако допусне, с този въпрос експертиза по делото, тъй като въпросът по т.1.1. оказва влияние при формирането на началното салдо на паричния поток.

         Поставеният въпрос по т.1.3. относно банковия кредит, искам да отбележа, че органът по приходите е взел предвид и го е признал, видно от стр.12 на ревизионния доклад.

         По отношение въпрос по т.1.4. - тези суми също са взети предвид, имам предвид стр.18 от ревизионния доклад, като тук предмет на спора е кога и към коя дата излиза недостигът на парични средства. Това е описано в ревизионния доклад и в решението на директора на дирекция „ОДОП”.

         Относно въпрос по т.1.5. - тази сума не е взета предвид, тъй като органът по приходите е приел, че няма изповядана сделка с нотариален акт и не е приел, че има такова авансово плащане на тази сума.

         С оглед изложеното, предоставям на съда дали да допусне извършването на съдебно-счетоводната експертиза и в зависимост от кредитиране на събраните в хода на ревизионното производство доказателства, ще реши спора по същество.

         Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на ревизионната преписка.

 

Намира за основателно искането на жалбоподателя по делото да бъде назначена съдебно-счетоводна експертиза в предложения от него вариант съобразно докладваната днес молба, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси.

Експертизата да се изготви от вещото лице Ж. Ж. при депозит в размер на 500 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от уведомяването.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 30.09.2013г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Вещото лице да се уведоми след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: