О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Бургас , 27.06.2011г.

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и седми юни две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №882 по описа за 2011г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл. 166 АПК.

Образувано е въз основа на жалба, подадена от адв. С.К.  в качеството на пълномощник на М.Й.В., с която се иска „ спиране на предприети незаконосъобразни действия от адм. орган и „спиране на изпълнението на Заповед № ДК- 02- 27/ 13.04.2010г. на Началника на РДНСК Югоизточен район”.

С разпореждане от 16.06.2011г. съдът е оставил жалбата без движение, като е указал на жалбоподателя „ да уточни спиране на кои действия иска, като ги конкретизира, предвид разпоредбата на чл.296 ал.1 АПК”.

В изпълнение на това разпореждане с молба от 24.06.2011г. адв. К. е посочила, че иска да бъде постановено спиране на  изпълнението на Заповед № ДК- 02- 27/ 13.04.2010г. на Началника на РДНСК Югоизточен район до приключване на производството по адм. дело № 548/ 2011г. по опис на административен съд гр. Бургас.

Не се оспорва законосъобразност на конкретно действие, предприето в хода на образувано от адм. орган производство по изпълнение на индивидуален административен акт. Не е изложено искане до съда по отношение на конкретно изпълнително действие.

Съдът, приема, че така формулирано искането е лишено от предмет и следва да бъде оставено без разглеждане при следните съображения:

 Със Заповед № ДК- 02- 27/ 13.04.2010г. , издадена от Началника на РДНСК Югоизточен район е наредено да бъде премахнат установен незаконен строеж :Двуетажна масивна сграда” / под № 21 по схема на Община Бургас на извършеното незаконно строителство в района на параклиса/, извършен от Н.Х.В. в терен неурегулиран поземлен имот, представляващ отдел 236- ДГФ в м. „Ченгене скеле”, землище на гр. Бургас. Заповедта е издадена при хипотезата на чл. 225 ал.2 т.1 и 2 ЗУТ, т.е. по отношение на нея е неприложима разпоредбата на чл. 217 ЗУТ.

М.Й.В. е оспорила Заповед № ДК- 02- 27/ 13.04.2010г. , издадена от Началника на РДНСК Югоизточен район пред Административен съд гр. Бургас. По оспорването е образувано адм. дело № 578/ 2011г. по опис на съда, което към момента на постановяване на настоящото определение не е приключило със съдебен акт.

При това положение е налице хипотезата на чл. 166 ал.1 АПК. След като в случая не е налице акт, подлежащ на изпълнение, то искането за спиране на изпълнението е без предмет.

            Поради това, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане, направено от адв. С. К. в качеството на пълномощник на М.Й.В. за спиране на  изпълнението на Заповед № ДК- 02- 27/ 13.04.2010г. на Началника на РДНСК Югоизточен район до приключване на производството по адм. дело № 548/ 2011г. по опис на административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му.

            Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбоподателя.

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………