ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 10.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети юни                                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 881 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „Лукойл Нефтохим Бургас”АД, нередовно призован, се явява юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас-център”, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Л., с пълномощно  от днес.

 

ЮРИСКОНСЛУТ И.: Да се даде ход на делото, въпреки че не сме редовно призовани. Известна ми е отдавна датата за съдебното заседание и желаем същото да се проведе.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед направеното изявление от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание, намира че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Лукойл Нефтохим Бургас”АД против решение №32-17269/13.03.2014 година на началника на МП „Пристанище Бургас-център”, с което  е определена  митническа стойност за плащане в размер на 37 062 132,22лева и  ДДС 7 412 426.44 лева за стока „мазут” с тарифен код 2710197100.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Поддържам сезиращата съда жалба,  ведно с  направените в нея доводи за незаконосъобразност на решението, с което се определя по-високо митническо задължение на база фактурирано количество, което е по-високо от действително разтовареното. Решението е незаконосъобразно и неправилно, за което сме изложили подробни доводи в жалбата, които поддържам, като заявявам, че между страните има повече от 32 решения на Върховен административен съд по сходни случаи.

На основание чл.171, във връзка чл.14, ал.3 от АПК, моля да задължите ответника да представи заверен превод на намиращите в административната преписка  документи на английски език, с оглед комплектоването и в нейната  цялост, след което ще направим  искане за допускане на съдебна експертиза.

 

В залата ВЛИЗА юрисконсулт И., с пълномощно за МП „Пристанище Бургас-център”.

 

Съдът запознава юрисконсулт И. с извършените до момента процесуални действия по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна.

 Да се приемат приложените към административната преписка  писмени доказателства.

Моля да ни дадете възможност да представим документите на чужд език с превод на български език.

На този етап няма да правя коментар по искането за експертиза посочено в жалбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Придържам се към становището на юрисконсулт И..

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в срок до следващото съдебно заседание да представи превод на приложените в административната преписка документи на чужд език.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

Съдът поради липса на доказателствени искания и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.09.2014 г.  от 10.10часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.24 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: