ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 09.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети май                                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  880 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:43 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.И.И., редовно призован, се явява лично и с адвокат К., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на „ИАРА“ гр.София, редовно призован, се явява юрисконсулт А., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Н.И.И. против заповед № ЧР-86/24.03.2017г. на изпълнителния директор на “ИАРА“ гр.София, с която на основание чл.107, ал.1, т.5 и т.7 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.7, ал.1, т.6 от ЗДС и чл.5, ал.1, т.8 от Устройствения правилник на ИАРА, е прекратено служебното му правоотношение, считано от датата на връчване на заповедта.

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№ 3938/21.04.2017г. от ответника, в което се сочи, че служебното досие в оригинал на жалбоподателя е иззето с извършените процесуално-следствени действия от ДАНС. Към писмото е представено копие от административната преписка по издаване на обжалваната заповед.

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№4081/25.04.2017г. от ответника, в което се сочи, че се представя трудовото досие на жалбоподателя, съдържащо 173 страници, което е върнато при ответника с приемо-предавателен протокол от главен разследващ полицай при ГДНП, като останалите 49 страници са изпратени на съда, с  писмо вх.№ 3938/21.04.2017г..

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№4454/04.05.2017г. от ответника, с което се прави искане да се отхвърли жалбата на Н.И.И. и да му се присъди юрисконсултско възнаграждение, като се изразява и становище по съществото на спора.

 

АДВОКАТ К.: Поддържаме депозираната жалба, в частта, с която е направено искане за отмяна на заповедта, като производството във връзка с искането за заплащане на обезщетение го оттегляме и моля да бъде прекратено в тази част, тъй като обезщетението ще бъде търсено в последващ момент, предвид изхода на това производство. Да се приемат приложените с жалбата и административната преписка доказателства. Нямаме нови доказателствени искания и няма да сочим нови доказателства. По становището депозирано от ответника, запознахме се с него преди съдебно заседание и възразяваме по изложените в него твърдения. Считаме, че оспорваната заповед е незаконосъобразна, неправилна и необоснована, предвид твърденията изложени подробно в жалбата.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.: Поддържам жалбата. Няма да соча доказателства. Съгласен съм с казаното от адвокат К. и желая частично да се прекрати делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаеми административен съдия, поддържам депозираното становище, с което считам жалбата за неоснователна. Няма да соча други доказателства и нямам доказателствени искания. Да се приемат представените по делото доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и с писмо вх.№4081/25.04.2017г. писмени доказателства.

 

Съобразно направеното изявление от адвокат К. и жалбоподателя Н.И. в днешното съдебно заседание, съдът счита, че производството по делото следва да бъде прекратено в частта, в която се претендира да се заплати обезщетение за времето през което не е бил на служба, поради прекратяването  на служебното правоотношение с процесната заповед. Предвид гореизложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.И. ***, ж.к.Лазур, бл.79, вх.5, ет.6, в частта в която се иска да бъде изплатено обезщетение за времето през което същия не е бил на работа, поради прекратяване служебното правоотношение със заповед № ЧР-86/24.03.2017г. на изпълнителния директор на “ИАРА“ гр.София.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СТРАНИТЕ: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаеми административен съдия, моля да уважите жалбата и отмените оспорвана от нас заповед, предвид съображенията изложени в депозираната жалба. Моля за срок за представяне на становище по същество на спора.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.: Моля, да уважите жалбата и отмените обжалваната заповед.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаеми административни съдии, моля да отхвърлите жалбата на Н.И.И. срещу процесната заповед и обявите същата за законосъобразна. Моля за срок за представяне на писмена защита.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя и 14-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.52 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: