ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 18.09.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети септември                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 880 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 10.50 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Тера трейдинг” ЕООД се явяват управителят Д.К.У. и упълномощеният представител- адвокат Р.С..

За ответника Директор на дирекция „ОДОП” Бургас се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощен.

В съдебната зала присъства прокурор Андрей Червеняков от Окръжна прокуратура Бургас.

 

Прокурор ЧЕРВЕЯКОВ: Моля на основание чл.16, ал.1 от АПК да конституирате прокуратурата на Република България като страна в процеса.

 

Адвокат С.: Не възразявам на така направеното искане.

Юрисконсулт М.: Не възразявам на направеното искане.

 

СЪДЪТ, с оглед направеното искане от представителя на Окръжна прокуратура Бургас и след изслушване на страните по делото, на основание чл. 159, ал.1 от ДОПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратура на Република България като страна в настоящото производство.

 

Адвокат С.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт М.: Да се даде ход на делото.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на „Тера трейдинг” ЕООД против РА №Р-02-1400681-091-01/03.02.2015г. издаден от началник на сектор и гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, в частта, потвърдена с решение № 109/21.04.2015г. на началника на отдел „Обжалване” в Дирекция „Данъчно-осигурителна практика” при ТД на НАП Бургас.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на административния акт.

Съдът УКАЗВА на ответната страна, че носи тежестта да докаже обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на оспорения акт. В тежест на жалбоподателя е да установи твърдените положителни факти- извършване на процесните доставки.

 

Адвокат С.: От името на представляваното от мен дружество поддържам изцяло жалбата срещу ревизионния акт, като считам същия за незаконосъбразен по съображения изложени в жалбата. Основният спор се свежда до това, доколко дружеството е било страна по договорите. Според ревизиращия орган доставката е извършена, но закупеното и продадено от страна на дружеството е с произход от други доставчици. Съображенията си за това подробно сме изложили в жалбата. От друга страна, по повод на извършената ревизия е извършена проверка и от окръжна прокуратура и е образувана преписка №7712/2013г., по която са събирани доказателства, приложени по преписката, от които ние желаем да се ползваме, тъй като по тази преписка са представени банкови документи, удостоверяващи обстоятелствата, че дружеството е изплатило на своите контрагенти сумите по банков път. Моля да бъде изискана преписка №71912 от 2013г. на Окръжна прокуратура Бургас, от доказателствата по която ще се ползваме. Във връзка с установяването на спорни и безспорни факти считаме, че съгласно констатациите в РА, че няма спор, че всички плащания от страна на дружеството са извършени по банков път чрез „Инвест банк” и за това има представени доказателства по преписката, както и е посочено лицето, което е оперирало със сметките. Съществените плащания са през „Булбанк”, за което също има доказателства относно плащанията на дружеството, но не и за това, че са усвоени от страна на доставчиците. Тезата на ревизиращият орган е, че това не са доставчиците и тази стока е доставена от други фирми. Ответникът да посочи оспорва ли се факта, че тези суми са получени от доставчиците и да може евентуално, ако има оспорване, да се изискат документи. Това са нашите искани

 

Юрисконсулт М.: Оспорвам жалбата. Засега няма да сочим други доказателства. Нямам възражения преписката от окръжна прокуратура да бъде приобщена към настоящото дело.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Считам, че жалбата е процесуално допустима. Досежно основателността и ще взема отношение на по-късен етап. Не възразявам препис от въпросната преписка да бъде изискана и приложена, доколкото това е възможно, защото видно от изложеното в жалбата е отказано да бъде образувано досъдебно производство. Очевидно лицето, което упражнява управителна власт не е открито и тя е изпратена в София, предвид териториалния обхват. Изложеното не кореспондира и с решението по дело С-305 от 2012 на СЕС. Видно от акта на окръжна прокуратура Бургас се касае за извършено престъпление, което не е на територията на гр. Бургас.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

ДА СЕ ИЗИСКА от Окръжна прокуратура Бургас преписка № 7912/2013г.

ОТЛАГА делото и го насрочва за 04.12.2015г. от 10.30.ч. за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: