ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седемнадесети март                                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 880 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

Ответникът началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас - център”, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Гелова, надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

Явява се вещото лице Д.Л..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпили две молби от вещото лице. С едната молба иска съдът да разпореди да бъдат представени липсващите по делото материали, а именно сертификат на производителя за анализ на процесния продукт, данни от този сертификат, както и допълнителни документи, относно замервания, изпитания, различни доклади за това и условията при натоварването на продукта.

Втората молба към съда е с искане да се предостави нов срок за изготвяне на заключението.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – По друго дело между същите страни и с идентичен като казус предмет имаше предоставени материали за разтоварването на продукта и те ме насочиха към фирмата „Саблюор” и дирекцията, където се съхраняват документите. Моля да задължите „Лукойл нефтохим Бургас” АД да ги представи.

Ще моля да ми издадете и съдебно удостоверение, в уверение на това че съм вещо лице за да ми бъдат предоставени всички документи при товарене и разтоварването на продукта.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Не се противопоставям да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата. Ще предоставим достъп и ще окажем съдействие на вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ ТАШКОВА – Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

Съдът, като изслуша изявлението на вещото лице, което присъства в залата и като взе предвид съдържанието на молбите, които същото е подало по делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в едноседмичен срок да представи по делото заверено копие от сертификат на производителя за анализ на продукта, процесен по делото, както и всички документи, с които разполага или може да изиска от своите съконтрагенти относно извършените замервания, изпитвания, различни доклади, свързани с тези действия, както и условията, при които е извършено натоварването на продукта.

ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебно удостоверение на вещото лице, с което да се удостовери неговото качество по делото, както и възможността посочените по-горе документи, копия от тях, да му бъдат предоставени за целите на назначената по делото експертиза.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да окаже необходимото съдействие на вещото лице, за да може в срок да бъде изготвена експертизата, като го предупреждава, че ако не изпълни това указание, на осн. чл. 89, т.2, във вр. с чл. 91, ал.2 от ГПК, съдът ще му наложи санкция.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 26.05.2015г. от 11.30 ч., за които дата и час страните и вещото лице се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: