ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,02.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На втори декември                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 880 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Лукойл нефтохим Бургас” АД, редовно призован, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

За ответника - началник Митнически пункт „Пристанище Бургас – център”, редовно призован, се явява юрисконсулт Е.С., надлежно упълномощено, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ЮРИСКОНСУЛТ С. – Моля, да ни бъде предоставена възможност да представим преводите на документите, за които бяхме задължени в предходно съдебно заседание, в по-късен етап, тъй като от бюрото за преводи ни съобщиха, че имат много работа и нашите преводи ще са готови в петък.

Няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Предвид обстоятелството, че административната преписка не е окомплектована в цялост, моля да задължите ответника да ги представи преди следващото съдебно заседание.

Нямаме други доказателствени искания.

 

Съдът счита, че спорът по делото не е правен. По делото се спори за това кое количество – измереното при натоварване или измереното при разтоварване е меродавно за деклариране пред българските митнически власти. Съдът счита, че в случая липсва спор като този посочен в съдебната практика от жалбоподателя, а за да се приложи правилно материалния закон, следва да се установят причините породили разликата между натовареното и разтовареното количество от процесния продукт на едно и също превозно средство. Причините могат да се дължат на използваните методи за определяне на натовареното, респ. разтоварено количество в случай, че тези методи са различни, могат да се дължат на фира, могат да са и други причини, които съдът не може хипотетично да определи, но които са в пряка връзка с физикохимичните свойства на превозваното вещество. По тази причина съдът счита, че следва да бъде допусната съдебно-химическа експертиза, посредством която, като се вземат предвид физикохимичните характеристики на превозвания продукт и произтичащите от това негови свойства, както и като се отчетат методите използвани при измерване на количеството от продукта при натоварване, съответно метода използван при измерване на количеството от продукта при разтоварване, преценката дали е възможно и обективно има ли в случая фира, (като в този случай следва да се установи обичайното количество фира съобразно общото количество от продукта, който е натоварен) или са налице други причини, напр. влияе ли начина на транспортиране, атмосферните условия и други, вещото лице да посочи на какво се дължат различията между натовареното и разтоварено количество от процесния продукт, деклариран в процесната митническа декларация. По тези съображения и като изхожда от служебното начало, с което разполага и на основание чл.195, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-химическа експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и извърши всякакви справки, каквито са нужни, да даде заключение по формулирания от съда въпрос, като се съобрази с посочените в мотивите на това определение предпоставки.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Д. Л., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит.УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 400 лв., вносими в 14-дневен срок от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр.Бургас, УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

УКАЗВА на двете страни, че следва да окажат пълно сътрудничество на вещото лице и да му предоставят както данни, съдържащи се на писмен носител, така и всякакви други данни, които са необходими за изготвяне на експертизата, в това число и достъп до съответните митнически складове.

ДАВА възможност на двете страни в 7-дневен срок от днес, в случай че желаят, да посочат свои въпроси към назначената съдебно-химическа експертиза, с писмена молба с копие за ответната страна.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.03.2015г. от 11.40ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се уведоми ВЛ след внасянето на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: