ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,30.09.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На тридесети септември                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 880 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Лукойл нефтохим Бургас” АД, редовно призован, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника - началник Митнически пункт „Пристанище Бургас – център”, редовно призован, се явява н-к отдел „Правен” на Митница Бургас юрисконсулт Е.С., надлежно упълномощено, представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против решение №32-18261/17.3.2014г. издаден от началник МП „Пристанище Бургас – център”, потвърдено с решение № 32-27390/02.04.2014г. на началник Митница Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Поддържам сезиращата жалба, считаме решението на началника на МП „Пристанище Бургас – център” за неправилно и незаконосъобразно. С него същия е определил митническа облагаема стойност на митнически продукт на база коносамент, а не както е декларирано от дружеството, което е основание да считаме, че същото е необосновано. Моля да задължите административния орган да окомплектова административната преписка ведно с преводи на документите на чужд език. Всички сертификати за качество и фактури са без превод.

Нямам други искания по доказателствата. Не поддържам искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, тъй като считам, че същата не е необходима. Между митницата и дружеството, което представлявам има 36 или 37 дела и считам, че се касае за изцяло правен въпрос.

ЮРИСКОНСУЛТ С. – Оспорвам жалбата.

Моля да ни дадете възможност да представим преводите в определен от съда срок.

За момента няма да сочим други доказателства.

 

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства, описани на л.7

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.25 от делото.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно седем дни преди следващото съдебно заседание да представи по делото преводи на български език на всички представени от него писмени доказателства, които не са на съдебния език.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 02.12.2014г. от 11.20ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: