ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 09.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На девети февруари                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 880 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11:40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

Ответникът началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас - център”, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Г. и юрисконсулт Т., надлежно упълномощени, с представено пълномощно.

Явява се вещото лице Д.Л.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 1.02.2015г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице Д.Л., със снета по делото самоличност.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Представила съм заключение, което поддържам.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И. – По отговорът на въпрос 3 – бихте ли посочили откъде идва цифрата -0,30%, посочена като разлика, не показва ли сбора между стойността -0,24% и 0,04% установена разлика

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – От -50% (минус петдесет) изваждаме при транспортиране и -0,24%, което е установено при натоварването на бреговия контрол и при сума се получава -0,30%.

-0,50% е констатирана разлика при натоварен и разтоварен продукт.

+0,04% е констатирана разлика в резултат на различната температура при товарене и разтоварване 

-0,24% е разликата установена между бреговите замери.

ВЪПРОС на СЪДА – От общата разлика, която съществува изваждате разликата веднъж за температурата, разликата от протеста на „Сейбол” ?  Защо 0,4% е със знак плюс след като това е разлика в резултат на различната температура при товарене и разтоварване?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Така е в самия репорт. Това е преизчисленото количество на база товарене и разтоварване. Така е посочено в самите репорти със знак плюс, 0,50% и 0,24% са посочени със знак минус.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И. – От наличните по делото документи може ли да се установи, че разликата -0,24% е приспадната от количеството -0,50%, което е посочено като разлика при натоварване и разтоварване.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Никъде не видях -0,24% по протестното писмо.

ВЪПРОС на СЪДА – В крайния акт отчетено ли е от органа?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Аз не видях приспадане, не съм видяла органът да ги е отчел. 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Нямам повече въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Нямаме въпроси към вещото лице .

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Нямам доказателствени искания.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отмените обжалваното решение на началника на Митнически пункт пристанище Бургас, с което е определена митническа облагаема стойност, като неправилно и незаконосъобразно, по мотивите изложени в сезиращата съда жалба и други, които ще развия в писмени бележки в определен ми от съда срок.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Считаме, че в конкретния случай чл.145, §1, ал.1 от Регламент 2454/93 г., респ. чл.69, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗМ, който допуска пропорционално разпределение на платената и подлежаща на плащане цена, в случай на частична загуба или повреда на стоката, предвид пускането и в свободно обръщение, се допуска коригиране на митническа облагаема стойност, с оглед реално доставеното количество без да се интересува от причините за загубата, изхождайки от основен принцип на митническото законодателство, че на облагане с митни сборове подлежи само стока, която реално е внесена в Република България, доколкото няма как да се оформи внос за стока, която реално не е внесена на територията на страната. В този смисъл считам, че не възниква митническо задължение и задължение за ДДС по реда на чл.154 от ЗДДС. Моля при постановяване на решението си да съобразите мотивите от Съда на ЕС по дело С 230/2008г. Моля да съобразите при изготвяне на мотивите си и практиката на ВАС, между която има 40 броя влезли в сила решения и касаят сходни на процесния договор за доставка между дружеството, което представлявам и „Литаско СА Женева”.

Моля за юрисконсултско възнаграждение.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Моля да оставите без уважение жалбата, като държа на трите точки, които бях маркирала в съдебно заседание от 16.06.2015г. Поддържам същите, както и твърдя, че не съществува твърдения от процесуалния представител на жалбоподателя принцип в митническото законодателство, такъв за обмитяване на стока, която е въведена само на територията на страната. Митническите задължения и стойности се определят на базата на чл.29 от Регламента, което е подкрепено с доказателства, които са приложени по преписката от страна на жалбоподателя в митническата декларация, в кл.43 самия получател е декларирал код 1, което означава, че така декларирана стоката и нейната стойност е договорната стойност, реално платена или подлежаща на плащане на цена. Доказателство за реалното плащане на цената е фактурата, която придружава стоката и видно от това доказателство е, че „Лукойл нефтохим Бургас” АД не е направил информация по отношение на доставените количества и е заплатил цялото количество, което е поръчано и съобразно документите по митническата декларация е доставено, поради което моля да оставите без уважение жалбата. В случая е неприложим чл.145, §1, изр.2 от Регламент 2454/93г.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: