ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 18.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети април                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 87 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10.56 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Ж.Д.Ж. не се явява, редовно уведомен. За него адвокат Н..

За ответника- директор на дирекция „ОДОП“ Бургас се явява юрисконсулт Т.Ж..

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А., 54г., българка, български гражданин, неосъждана, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм заключение, което поддържам.

Адвокат Н.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Вещото лице А. на въпросите на юрисконсулт Ж.: Не съм взела предвид обясненията на жалбоподателя и ще обясня защо. При извършената предварителна проверка са взети предвид разходи, отговарящи на доходите от пенсия и в направения паричен поток по време на предварителната проверка, в разходната част са посочени разходи, отговарящи на размера от доходите от пенсията. При изготвяне на паричния баланс на разходи и приходи в ревизионния акт са взети разходи във вида, в който са посочени в обжалвания ревизионен акт. Посочила съм, че съм използвала аналогичен на използвания от органа по приходите алгоритъм. Разходите така, както са посочени в ревизионен доклад, по същия начин са посочени и в заключението. Приложила съм същия алгоритъм. Всички документи по делото съм видяла. Доколкото в ревизионния акт наличните пари в брой към 01 януари на всяка от годините е нулево, в заключението съм посочила налични пари в брой към 01 януари така, както се получават стойностите като разлика между приходите и разходите за предходни години и считам, че това е логично. В отговора на въпрос 2, на стр.4 от заключението, данък по чл.17 в размер на 947.21 лева означава, че тази констатация е основателна и съм посочила, че резултатът ще бъде този, който е установен с РА.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-счетоводната експертиза и определя на вещото лице А. възнаграждение в размер на 360 лева, съобразно представената справка-декларация, от които 240 лева платими от внесения предварителен депозит и ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да заплати остатъка от 120 лева в 7-дневен срок от днес.

 

Адвокат Н.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Ж.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Н.: Моля да уважите жалбата на моя доверител, Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки, като моля за по-дълъг срок, тъй като ще отсъствам от страната. Моля да ни бъдат присъдените направените по делото разноски.

Юрисконсулт Ж.: Считам, че жалбата е неоснователна. По изготвеното заключение, по така поставените от адвокат Н. конкретни въпроси искам да отбележа, че тук предмета е по същество дали съдът ще възприеме констатациите на приходния орган. Ще представя писмени бележки, като моля да ми предоставите срок. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 632лв., като моля да се редуцира адвокатското възнаграждение, за което правя възражение за прекомерност.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направените искания, определи на страните 14-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: