ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 14.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети февруари                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 87 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Ж.Д.Ж. не се явява, редовно уведомен. За него адвокат Н., надлежно упълномощена.

За ответника- директор на дирекция „ОДОП“ Бургас се явява юрисконсулт Т.Ж., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Ж.Д.Ж.,***, против ревизионен акт № Р-020002017003028-091-001/26.10.2017г., в частта потвърдена с решение №291/21.12.2017г. на директора на дирекция „ОДОП“ Бургас при ЦУ на НАП.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да установят в настоящото производство фактите, на които основават исканията и възраженията си. Ответникът следва да докаже обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания ревизионен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, в т.ч. положителния факт на доставката.

 

Адвокат Н.: Поддържам изцяло жалбата на моя доверител. Моля да приемете административната преписка. Имам искане за допускане на съдебно-счетоводната експертиза, с два въпроса, които касаят изготвения баланс.

Юрисконсулт Ж.: Оспорвам жалбата като неоснователна. По искането за допускане на съдебно-счетоводната експертиза- предоставям на съда. Няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ счита, че приложените в административната преписка писмени доказателства са относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е направеното от пълномощника на жалбоподателя искане за допускане на съдебно-счетоводната експертиза, с посочените в нарочна молба задачи, доколкото същата ще спомогне за изясняване на обстоятелствата по делото. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводната експертиза, вещото лице по която да даде заключение по формулираните с нарочна писмена молба от адвокат Н. задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 240 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.04.2018г. от 10.50ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице, след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: