ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Бургас, №91/19.01.2017г.

 

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на деветнадесети януари през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                                                                                СЪДИЯ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

като разгледа докладваното от съдия Л.Александрова адм.д. № 87 по описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по реда на чл.60, ал.5 и 6 АПК.

Подадена е жалба от „Братоев 64” ЕООД с ЕИК: ****, със седалище и адрес на управление в гр.Каварна, ул. „Кап. Д. Добрев“ 14, представлявано от Б.Б. в качеството на управител против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед № РД-400/30.12.2016г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

Със заповедта административният орган е разпоредил:

1. Поради наличието на установено по надлежен ред, с издадено наказателно постановление № 02-08 / 04.04.2016 г. от началник отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ гр.Бургас, което по реда на чл.64, б. „б“ от ЗАНН, е влязло в сила на 14.04.2016 г., извършено тежко нарушение по смисъла на чл.42, параграф 1, б. „а“, във връзка с чл.3, параграф 2 и параграф 1, б. „и“ от Регламент (ЕО) № 1005 / 2008 на Съвета от 29.09.2008 г., за извършване на което тежко нарушение, съгласно разпоредбите на чл.18д, ал.1 и ал.2, във връзка с ал.3 от ЗРА, на основание чл.3, ал.1 от Наредба № 3 от 19.02.2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005 / 2008 на Съвета от 29.09.2008г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов, на дружеството БРАТОЕВ 64 ЕООД, с ЕИК ****, гр. Каварна, като титуляр на издадено (безсрочно) разрешително за извършване на стопански риболов № 08107678 / 15.10.2012 г., на основание чл.18д, ал.1 и ал.3 от ЗРА, във връзка с чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредба № 3 от 19.02.2013 г. – да бъдат присъдени 5 (пет) точки за риболовен кораб ГЪЛИВЕР, с външна маркировка KB 5562, съобразно предвиденото в точка № 5 от приложението към чл.3, ал.1 от Наредба № 3 от 19.02.2013 г., поради наличие извършване на следното тежко нарушение по чл.3, параграф 1, б. „и“ от Регламент (ЕО) № 1005 / 2008 на Съвета от 29.09.2008 г.: „вземане на борда и разтоварване на маломерна риба в нарушение на действащото законодателство (осъществен административнонаказателен състав по чл.75, ал.1, във връзка с чл.38, ал.1 от ЗРА, касателно влязло в сила НП № 02-08 / 04.04.2016 г.).

2. Поради наличието на установено по надлежен ред, с издадено наказателно постановление № 02-08/04.04.2016г. от началник отдел „Рибарство и контрол - Черно море“ гр. Бургас, което по реда на чл.64, б. „б“ от ЗАНН, е влязло в сила на дата 14.04.2016г., извършено тежко нарушение по смисъла на чл.42, параграф 1, б. „а“, във връзка с чл.3, параграф 2 и параграф 1, б.„и“ от Регламент (ЕО) № 1005/ 2008 на Съвета от 29.09.2008г., за извършване на което тежко нарушение, съгласно разпоредбите на чл.18д, ал.3 от ЗРА, на основание чл.13, ал.1, във връзка с чл.14 от Наредба № 3 от 19.02.2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005 / 2008 на Съвета от 29.09.2008г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов, на лицето Богомил Панайотов Братоев, с ЕГН ********** от гр. Каварна, като капитан (с аргумент от разпоредбата на чл.18, ал.1, т.2 от ЗРА) риболовен кораб ГЪЛИВЕР, с външна маркировка KB 5562, на основание чл.18д, ал.3 от ЗРА, във връзка с чл.13, ал.1 и чл.14 от Наредба № 3 от 19.02.2013 г. – да бъдат присъдени 5 (пет) точки на капитана на риболовен кораб ГЪЛИВЕР, с външна маркировка KB 5562, съобразно предвиденото в точка № 5 от приложението към чл.3, ал.1 от Наредба № 3 от 19.02.2013 г., поради наличие извършване на следното тежко нарушение по чл.3, параграф 1, б. „и“ от Регламент (ЕО) № 1005 / 2008 на Съвета от 29.09.2008 г.: „вземане на борда и разтоварване на маломерна риба в нарушение на действащото законодателство (осъществен адм.нак.състав по чл.75, ал.1, във вр. с чл.38, ал.1 от ЗРА, относно влязло в сила НП № 02-08 / 04.04.2016 г.).

С разпореждане по чл.60, ал.1, вр. ал.4 от АПК изпълнителният директор на ИАРА е допуснал предварително изпълнение на заповедта. Доколкото жалбата инициирала настоящото съдебно производство е подадена от „Братоев 64” ЕООД, съдът приема, че дължи произнасяне по искането за отмяна на разпореждането на органа, с което е допуснатото предварително изпълнение на заповедта само по отношение на дружеството.

С жалбата, инициирала настоящото съдебно производство, е направено искане за отмяна на разпореждането на органа, с което е допуснато предварително изпълнение на посочената заповед. Жалбоподателят твърди, че не са налице предпоставките по чл.60, ал.1 от АПК за допускане на предварително изпълнение на административния акт, а същото ще препятства упражняването на други права на дружеството, включително да осъществява риболов по отношение на определени видове риба.

В писмено становище, административният орган издател на акта, повдига възражение за процесуална недопустимост на искането за отмяна на разпореждането му, с което е допуснал предварително изпълнение на заповедта. Посочва, че чл.60, ал.4 от АПК установява ред за администриране на жалбата срещу разпореждане за предварително изпълнение, като указва, че това се извършва от администрацията на органа издател на акта, а в конкретния случай жалбата е изпратена директно на съда, поради което същата, като подадена на 12.01.2017г. е просрочена.

Процесната заповед е издадена на 30.12.2016г. По делото е представен екземпляр от товарителница № EB014629745BG, в която е отбелязано, че заповедта е изпратена до управителя на „Братоев 64“ ЕООД на адреса на дружеството в гр.Каварна, ул. „Кап. Д. Добрев“ 14 и връчена, на 04.01.2017г., срещу подпис, на съпругата му Г.Б.. Жалбата с искането за отмяна на разпореждането на органа за предварително изпълнение на заповед № РД-400/30.12.2016г. на изпълнителния директор на ИАРА е изпратена до съда, по поща на 09.01.2017г. (л.12), поради което съдът намира, че е спазен срокът по чл.60, ал.4 от АПК, защото датата на пощенското клеймо е третият ден от срока регламентиран в тази разпоредба, при отчитане на правилото, че когато срока изтича в неприсъствен ден, той изтича в първия следващ присъствен ден.

Жалбата против разпореждането може да се подаде и директно пред съда, като изборът на обжалващият да депозира жалбата пред съда не оказва влияние на нейната допустимост.

По тези съображения искането за отмяна на разпореждането на органа, с което е допуснатото предварително изпълнение на заповед № РД-400/30.12.2016г. на изпълнителния директор на ИАРА е допустимо – направено е от лице, което има правен интерес и в предвидения тридневен срок.

Заповед № РД-400/30.12.2016г. на изпълнителния директор на ИАРА, в частта касаеща „Братоев 64“ ЕООД, е издадена на основание чл.3, ал.2 от Наредба № 3 от 19.02.2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005 / 2008 на Съвета от 29.09.2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов. В наредбата не е предвидено предварително изпълнение на административни актове от този вид, поради което оспорването им спира изпълнението. Позовавайки се на разпоредбата на чл.60, ал.1 от АПК административният орган, с нарочно разпореждане, е допуснал предварително изпълнение на издадения от него административен акт.

Нормата на чл.60, ал.1 от АПК, въвежда задължение за административния орган да мотивира разпореждането си, като докаже, че предварителното изпълнение се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните-в защита на особено важен неин интерес.

В настоящия случай предварителното изпълнение е мотивирано с необходимостта от своевременно постигане на заложените цели в посочените нормативни актове от действащото българско и европейско законодателство, както и с оглед защита на важни държавни интереси в областта на провежданата обща европейска политика по рибарство и аквакултури, както и във връзка с чл.3, ал.2 и чл.14 от Наредба № 3/19.02.2013г., които нормативни текстове предвиждат, че точкова система за извършени тежки нарушения се прилага от деня на влизане в сила на наказателно постановление, както и поради опасността, че изпълнението на заповедта може да бъде осуетено.

Разпореждането е немотивирано и необосновано.  

Предварителното изпълнение на административния акт е допуснато с позоваване на две от предпоставките по чл.60, ал.1 от АПК защита на важни държавни интереси в областта на провежданата обща европейска политика по рибарство и аквакултури и поради опасността, че изпълнението на заповедта може да бъде осуетено.

Органът не е посочил конкретни причини, които налагат изпълнението на акта преди влизането му в сила. Не е мотивирана нито една от предвидените в текста на чл.60, ал.1 от АПК – предпоставки, наличието на които обосновават нуждата от процесното разпореждане. Съгласно чл.59, ал.2, т.4 от АПК, когато административният акт се издава в писмена форма, той съдържа фактически и правни основания за издаването му. В конкретния случай се сочи само разпоредбата на чл.60, ал.1 от АПК, която разпоредба единствено указва в кои случаи се допуска предварително изпълнение на административен акт и част от нейното абстрактно съдържание. Съдът намира, че посочената законова разпоредба, сама, не може да мотивира разпореждането за предварително изпълнение. Нужно е посочването на факти, доказани от органа, чието осъществяване да обоснове приложението на чл.60 от АПК чрез издаване на процесното разпореждане.

Липсата на конкретни факти води до невъзможност съда да анализира тези факти и да прецени дали те изпълват една или повече от предпоставките по чл.60, ал.1 от АПК. Не е ясно кои са важните държавни интереси в областта на провежданата обща европейска политика по рибарство и аквакултури, чиято защита се търси с предварителната изпълняемост на заповедта, както и в какво се изразява опасността от затрудняване на изпълнението на административния акт.

Нормата на чл.60 от АПК възлага доказателствената тежест за установяване на основанията за допускане на предварителното изпълнение на акта върху административния орган. В конкретния случай, основанията за допускане на предварително изпълнение не са доказани. Това както и липсата на конкретни фактически основания в мотивите на разпореждането за налагане на предварителното изпълнение на заповедта (а не бланкетни фрази – „необходимостта от своевременно постигане на заложените цели в посочените нормативни актове от действащото българско и европейско законодателство, както и с оглед защита на важни държавни интереси в областта на провежданата обща европейска политика по рибарство и аквакултури“) обосновават неговата отмяна.

Отделно от горното съдът намира за нужно да отбележи следното:

Съгласно чл.3, ал.2 от Наредба № 3/19.02.2013г., точките се присъждат със заповед на изпълнителния директор на ИАРА или оправомощено от него длъжностно лице от деня на влизане в сила на наказателното постановление за съответното нарушение.

С цитираното в заповедта наказателно постановление № 02-08 / 04.04.2016 г. на началник отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ гр.Бургас е наложено административно наказание на физическото лице управител на Братоев 64“ ЕООД. Същото е влязло в сила по данни на органа (докладна записка на зам.изп.директор вх.№Z-18286/29.12.2016г.) на 14.04.2016г., а процесната заповед е издадена на 30.12.2016 г. – 8 месеца след деня на влизане в сила на наказателното постановление, въпреки че нормата на чл.3, ал.2 от Наредбата изисква заповедта да бъде издадена същия ден след влизане в сила на наказателното постановление. В този смисъл, за съда остава неясно как допускането на предварително изпълнение на заповедта осем месеца след влизане в сила на наказателното постановление ще доведе до правилното приложение на чл.3, ал.2 от Наредбата.  

Ето защо и на основание чл.60 ал.5 АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯ разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед № 400/30.12.2016 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в частта, в която предварителното изпълнение е допуснато по отношение на „Братоев 64” ЕООД с ЕИК: ****, със седалище и адрес на управление в гр.Каварна, ул. „Кап. Д. Добрев“ 14, представлявано от Б.Б. в качеството на управител.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд гр.София в 7-дневен срок от съобщаването му.

           

 

                                                                            СЪДИЯ: