ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 07.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми март                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО Х.

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

Административно дело номер 87 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.К.Т.  редовно и своевременно призована не се явява, представлява се от адвокат С. надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТЗАМЕСТНИК КМЕТ  ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВО при ОБЩИНА БУРГАС, редовно  и своевременно призован се представлява от ю.к. З.Х., надлежно упълномощен.

Адв.С.-Да се даде ход на делото

Ю.к.Х.-Да се даде ход на делото

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                            О  П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по повод жалба от С.К.Т., с ЕГН**********, с адрес: *** Стамболийски №**, партер, против Заповед №*** от ****** година,  издадена  от Заместник- кмет по „Устройство на територията и строителството на Община Бургас, с която е наредено на жалбоподателя в 14-дневен срок премахването на обект, представляващ „Слънцезащитно съоръжение – навес”, окачено към южната фасада на жилищна сграда разположена в УПИ **** по плана  на ж.к.”**********” гр.*****. С жалбата се иска отмяна на оспорения  акт.

Адв.С.- Поддържаме жалбата. Нямаме възражения по доклада. За установяване на съществени обстоятелства по делото, както и за обосноваване  основателността на оспорването ни моля, да бъде допусната съдебно-техническа експертиза /СТЕ/ с конкретни въпроси в  нарочната молба, която представям. Поддържаме доказателствените  искания  с жалбата. Моля,  ответника да  представи Наредбата по чл.56, ал.2 от ЗУТ, в редакцията към момента на издаване  на оспорената заповед. Представям с препис за ответника.

Ю.к.Х.-Оспорвам жалбата. Административната преписка е представена в цялост. Не възразявам за извършване на  експертизата. Няма да соча други доказателства. Ще представя  Наредбата по чл.56 от ЗУТ.

Съдът, намира искането на процесуалния представител на жалбоподателя адв.Т. за допускане по делото на СТЕ за основателно, поради което

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА по делото  извършването на съдебно-техническа експертиза, която да даде заключение по поставените с представената в днешното съдебно заседание молба задачи от процесуалния представител на жалбоподателя.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 150 /сто и петдесет /лв., който следва да бъде внесен от оспорващия в 3-дневен срок от днес, като след внасянето му съответния платежен документ да бъде представен по делото. Вещото лице, което следва да отговори на поставените  въпроси ще бъде назначено след представяне на  документа за внесен депозит.

Съдът, намира че делото не е изяснено от фактическа страна  и с оглед от необходимостта от установяване на допълнителни факти и обстоятелства по него

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Отлага  делото и  го насрочва  за 25.04.2016 година от 13.30 часа , за която дата и час страните са уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: