Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    963          от  05.06.2014г.,             град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на осми май две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Павлина Стойчева

                   2. Любомир Луканов

 

при секретаря Й.Б. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 87 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Б.Н.В.-Ч., ЕГН **********,*** против Решение № 2196/13.11.2013г., постановено по НАХД № 4538/2013г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 11011042/03.12.2012 г., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), с което на касатора е наложено наказание глоба в размер на 100 лева за нарушение на чл. 34, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП, редакция ДВ бр.86/2010г.). Иска се от съда да отмени оспорваното решение и потвърденото с него наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява от пълномощник.

Ответникът по касация – Директора на АДФИ, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за основателност на оспорването по мотиви, изложени в сезиращата жалба.

Делото е сложено за разглеждане пред Районен съд Бургас за втори път. С Решение № 1804/10.10.2013г., постановено по КНАХД № 735/2013г. по описа на Административен съд – Бургас е отменено Решение № 249/14.02.2013г. по НАХД № 4834/2012г. по описа на Районен съд Бургас, като делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда, съобразно указания, дадени в мотивната част на касационното решение, в частност относно идентичността на нормата на чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в редакцията ДВ, бр.43/2011г. във връзка с чл.5, ал.1, т.9 от ППЗОП и чл.34, ал.1 от НВМОП, редакция ДВ бр.86/2010г.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на Б.Н.В. - Чампарова против наказателно постановление № 11011042/03.12.2012 г., издадено от Директора на АДФИ, с което на касатора е наложено наказание глоба в размер на 100 лева за нарушение на чл.34, ал.1 от НВМОП. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт състав на районния съд при новото разглеждане на делото е потвърдил наказателното постановление като е приел, че е налице идентичност на хипотезите на правните норми на чл.34, ал.1 от НВМОП, редакция ДВ бр.86/2010г. (отм.) и чл. 44, ал. 1 от ЗОП.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящата инстанция споделя мотивите на районния съд относно факта, че жалбоподателката Ч. чрез бездействието си е осъществила от обективна и субективна страна нарушението по чл. 44 ал.1 от ЗОП. Крайният срок, в който същата е следвало да уведоми Агенцията по обществени поръчки е 29.12.2011г., четвъртък, работен ден. От друга страна, Ч. не оспорва, че е извършила нарушение.

Неоснователно е релевираното от Ч. възражение, че в първоинстанционното решение съдът не е мотивирал своите правни изводи. По отношение на оплакването за необоснованост, това не е касационно основание съгласно чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл.63, ал. 1от ЗАНН. Също така съгласно чл. 220 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН касационният съд преценява прилагането на материалния закон въз основа на фактите, установени от въззивния съд в обжалваното решение. От друга страна възражението е неоснователно, тъй като установената фактическа обстановка изцяло почива на събраните в хода на съдебното производство доказателства.

Съдът счита, че нарушението, извършено от касатора е правилно квалифицирано, правилно е приложен материалният закон и не са налице съществени нарушения на административнопроизводствените правила и такива в производството пред първата инстанция.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила, а касационната жалба да се отхвърли.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 2196/13.11.2013г., постановено по НАХД № 4538/2013г. по описа на Районен съд – Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                  2.