Р Е Ш Е Н И Е

 

№792

 

град Бургас, 05.04.2013г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на седми март, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                                                      ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

при секретар М.В. и с участието на прокурор ТИХА СТОЯНОВА изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 87/2013г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът П.Т.П. ***, е оспорил решение № 1723/26.11.2012г. постановено по АНД №3257/2012г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 22-0000630/24.07.2012г. на началника на Областен отдел „Контролна дейност” на Държавна автомобилна инспекция Бургас. С наказателното постановление на касатора, за нарушение на чл.2, ал.1 от Наредба № 41/04.08.2008г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари, и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация, на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, е наложено наказание глоба в размер на 1 500лв. Касаторът твърди, че решението на районния съд е неправилно, като постановено в нарушение на съдопроизводствените правила и в противоречие с материалния закон. Иска да бъде отменено.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба, редовно призован, не се явяват и не изпращат представители.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение за правилно и предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно. 

            Неоснователно е възражението на касатора, според което са допуснати нарушения на съдопроизводствените правила от районния съд, представляващи липса на мотиви в съдебното решение. В процесното решение районния съд надлежно е посочил, как е сезиран, какви са исканията на жалбоподателя, становищата на останалите страни в производството, описана е фактическата обстановка, установена от съда, и въз основа на нея са формирани правни изводи. Съдът е отговорил на възраженията на жалбоподателя, в това число и на искането му за приложение на чл.28 от ЗАНН.

         Нарушението, за което е издадено наказателното постановление е доказано по несъмнен начин от събраните пред районния съд доказателства – писмени и гласни. На посочената в наказателното постановление дата, час и място, касаторът като водач на автобус, индивидуализиран чрез марка и регистрационен номер, извършващ обществен превоз на пътници по редовна автобусна линия от гр.Плевен до гр.Бургас, не е представил при проверката карта квалификация на водача, придобил категория „Д” на 22.07.2010г.

Според посочената като нарушена разпоредба на чл.2, ал.1 от Наредба №41/2008г., водачите на МПС за управлението на които се изисква свидетелство за управление на МПС, от категории и подкатегории C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D и D+E, когато с тези превозни средства се извършват обществени превози или превози за собствена сметка, трябва да притежават карта за квалификация на водача.

В процесния случай няма спор между страните, че водача притежава категория D, извършва обществен превоз и към датата на констатиране на приложението не притежава карта за квалификация. Обстоятелството, че картата за квалификация е придобита от същия водач на 30.07.2012г. не обосновава наличие на маловажно деяние, както твърди касатора. На 14.07.2012г., когато е констатирано нарушението, той все още не е притежавал такава карта, поради което не е следвало да управлява МПС, с което се извършва обществен превоз, независимо че по това време същият е посещавал курс за ускорено обучение за начална квалификация. Законът изисква водачът да притежава такава карта и не предоставя никаква възможност в друг, по-ранен момент, същият да извършва обществен превоз като управлява съответното МПС без да притежава нужната карта за квалификация. В този смисъл удостоверяването, че водачът в този момент преминава курс за квалификация няма отношение към съставомерността на деянието, ни предпоставя основания за приложение на чл.28 от ЗАНН.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1723/26.11.2012г. постановено по АНД №3257/2012 г. на Районен съд Бургас

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: