ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 31.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На тридесет и първи март                                две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 87 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Л.Д., редовно призован, се явява лично.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО РДНСК, Югоизточен район, Сектор гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Министерство на земеделието и храните, редовно призована, не изпраща представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Поддържам жалбата. Не съм изградил този строеж и затова считам, че неправилно заповедта е насочена към мен. Сградата е построена от синът ми, който почина през 2002 година. Считам, че заповедта е следвало да бъде насочена към съпругата на сина ми, която е негов наследник. Аз съм записал името и и съм уведомил за това РДНСК и затова смятам, че неправилно тази заповед е издадена срещу мен.

Няма да представям други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата.

По повод твърденията в същата за това, че лицето не е извършител, административният орган е наясно, но моля да имате предвид, че още през 2004 година, при заявяването на незаконното строителство по смисъла на §184, господинът е заявил, че не е извършител, но от негово име е тръгнало самото производство по изследване възможността за узаконяване по §184 и в тази връзка производството се води досежно заявителя, а не досежно извършителя. На практика той е участвал в производството на узаконяване и би следвало да е адресат на заповедта, след като е влязъл в сила отказът на главния архитект.

Представям молбата от 2005 година до главния архитект, от която е видно, че жалбоподателят не е извършител, но той е инициатор на това производство. Той няма да понесе административнонаказателна отговорност.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и заверен препис от молба, представена от процесуалния представител на ответника. Следва да бъде дадена възможност на жалбоподателя за следващо съдебно заседание да представи доказателства в подкрепа на изложените в настоящото съдебно заседание твърдения, а именно такива, удостоверяващи датата на смъртта на сина му; документи удостоверяващи обстоятелството, че починалият му син е извършител на строежа, ако има такива; удостоверение за наследници и други доказателства, касаещи обстоятелствата по спора, а именно такива, удостоверяващи автора на извършения строеж и евентуално лицата, имащи право на собственост по отношение на постройката, вследствие на настъпилото наследяване. Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и заверен препис от молба от жалбоподателя до Главния архитект на Община Бургас.

ДАВА възможност на жалбоподателя за следващо съдебно заседание да представи доказателства, удостоверяващи датата на смъртта на сина му; документи удостоверяващи обстоятелството, че починалият му син е извършител на строежа, ако има такива; удостоверение за наследници и други доказателства, касаещи обстоятелствата по спора, а именно такива, удостоверяващи автора на извършения строеж и евентуално лицата, имащи право на собственост по отношение на постройката, вследствие на настъпилото наследяване.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 09.06.2010 часа от 10.30 часа, за която дата страните са уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: