О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№813                             10.04.2018 година                                            гр.Бургас

 

Административен съд - Бургас                                                                             VІІ-ми състав

На десети април                                                              две хиляди и осемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: С.Х.,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 879 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството по настоящото дело е по жалба на И.С.Х., ЕГН-**********, с адрес: ***.Патриарх Евтимий ***, в която са икнорпорирани няколко искания: 1.Против решение № 83 от 22.02.2018г. на петчленен разширен заседателен състав на Комисията за защита от дискриминация по преписка № 47 от 2011г. с искане за негова отмяна; 2.Против решение по т.16 от протокол от 28.02.2009г. на Академичния съвет на Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ с искане за прогласяване на нищожност; 3.Искане за даване на указания на Комисията за защита от дискриминация за предприемане на мерки и налагане на санкции, което може да се квалифицира по чл.257 от АПК; 4.Предявен иск за осъждане на Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ за заплащане на недължимо платена сума от 3`616,50лв. за разноски в конкурса, ведно със законната лихва, което може да се квалифицира като иск по ЗОДОВ.

Образувано е след като жалбата, наред с административната преписка, е била изпратена от административния орган с писмо вх.№ 3952/05.04.2018г.

При извършена служебна проверка настоящият съдебен състав констатира, че по идентична жалба на И.С.Х., ЕГН-********** със същите искания, която е подадена до Административен съд - Бургас с вх.№ 3349/21.3.2018г., вече е било образувано съдебно производство по адм.д.№ 752/2018г., което понастоящем е без движение с указание към Комисията за защита от дискриминация да представи административната преписка, ведно с доказателства за връчване на обжалваното решение. Именно преписката е била изпратена от административния орган с писмо вх.№ 3952/05.04.2018г., която погрешно е била образувана като ново дело.

След като се запозна подробно със съдържанието на двете жалби по настоящото адм.д.№ 879/2018г. и адм.д.№ 752/2018г., настоящият съдебен състав установи, че те имат идентично съдържание, поради което не са налице условията за разглеждането им в различни производства.

Съгласно нормата на чл.159, т.7 от АПК, жалбата или протестът се оставят без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато има образувано дело пред същия съд, между същите страни, на същото основание. Пред настоящия съд вече е образувано адм.д.№ 752/2018г. по същата жалба. Това налага прекратяване на настоящото съдебно производство и прилагането на административната преписка изпратена от органа по адм.д.№ 752/2018г.

Воден от горните мотиви и на основание чл.159, т.7 от АПК Административен съд - Бургас, VІІ-ми състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „И.С.Х., ЕГН-**********, с адрес: ***.Патриарх Евтимий ***, изпратена от Комисията за защита от дискриминация с писмо вх.№ 3952/05.04.2018г.

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 879/2018г. по описа на Административен съд - Бургас.

ИЗПРАЩА цялата административна преписка за прилагане по адм.д.№ 752/2018г. на Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: