ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 16.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети май                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  879  по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Университетска многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат К., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Регионална здравноосигурителна каса Бургас, редовно призован, се явява старши юрисконсулт Й., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария“ ЕООД против заповед за налагане на санкции № РД-25-479/16.03.2017г. на директора на Регионална здравноосигурителна каса Бургас, с която на дружеството е наложена санкция в размер на 200 лева, на основание чл.265, ал.3 от Решение № РД-НС-04-21-1/29.03.2016г. на НС на НЗОК.

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№3910/20.04.2017г. от ответника, към което е приложено известие за доставяне  от „М и БМ Експрес“, видно от което обжалваният административен акт е връчен на жалбоподателя на 22.03.2017г.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалваната заповед и изпълнението на законовите изисквания при издаването и́.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадена заповед.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам депозираната жалба. Към настоящия момент нямам доказателствени искания. Да се приемат приложените по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата. Представям  писмо изх.№ 11-0035-2/16.03.2017г. и доказателства по опис, относими към делото. Представям ги с копие за жалбоподателя. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВОКАТ К.: По отношение на представените днес доказателства, не  възразявам да се приемат. Няма да соча доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства представени с жалбата, административната преписка и писмо вх.№ 3910/20.04.2017г., както и представените в днешно съдебно заседание.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Моля, да уважите депозираната жалба, като подробни съображения съм посочила вече и няма да ги преповтарям. Ще взема становище по представените доказателства за невъзможност за съставяне на Арбитражна комисия от Българския лекарски съюз. Считам, че въпреки, че съставянето на Арбитражната комисия не зависи от волята на РЗОК, в случая буквата на закона не е спазена и съответно няма организирана надлежно такава Арбитражна комисия. Произнасянето на тази комисия е обстоятелство на база на което следва да бъде издаден и санкционния акт. Без произнасяне от такава комисия, самият акт се явява незаконосъобразен, защото считам, че административният орган в случа действа в условията на обвързана компетентност. Поради горното, моля да отмените издадената заповед, като незаконосъобразна. Моля да ми бъдат присъдени направените разноски по делото, за които прилагам списък.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Уважаема г-жо председател, моля, да оставите жалбата без уважение, като недоказана. Моля, да потвърдите издадената  заповед за налагане на санкция № РД-25-479/16.03.2017г. на директора на Регионална здравноосигурителна каса Бургас, като законосъобразна и ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение. Представям писмени бележки, в които съм изложила подробно становище.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: