ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 11.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На единадесети март                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 879 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Г. и юрисконсулт Т., редовно упълномощени.

 

Явява се вещото лице Д.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С молба вх. № 9657/17.12.2014 г. жалбоподателят представя фактурите, съпътстващи доставката на стока, за която ответникът е определил митническа облагаема стойност, различна от определената от страна на дружеството-декларатор.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да бъдат приети доказателствата, представени от жалбоподателя с молба вх. №9657/17.12.2014 г. и тези представени в съдебно заседание, проведено на 03.12.2014 г., с изключение на представения застрахователен сертификат № 2011.701, тъй като същият считам за неотносим към предмета на спора, предвид факта, че е записан друг плавателен съд, а именно МТ „Парадейс” и в коносамента от 02.11.2011 г. описанието на товара е котелно гориво, като правя едно уточнение, че в документите, които са представени, стоките са описани по различен начин – веднъж като котелно гориво, веднъж като мазут.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Различията в терминологията при описание на стоката се дължи на различен начин на извършване на превода, като терминът в оригинал е еднакъв във всички документи.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени от жалбоподателя с молба вх. № 9657/17.12.2014 г. документи и тези, представени в съдебно заседание, проведено на 03.12.2014 г., като по отношение на относимостта на всяко едно от доказателствата становище ще бъде изложено в окончателния акт на съда.

Следва да изслуша и допуснатата и извършена съдебно-химическа експертиза от вещото лице инж. Л., представена по делото на 25.11.2014г.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от жалбоподателя с молба вх. № 9657/17.12.2014 г. документи и тези, представени в съдебно заседание, проведено на 03.12.2014 г.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебно-химическа експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

Д.В.Л. – *** години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Аз нямам въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В заключението в точка „Констатации”, т.2, Вие сте казали, че на товарно пристанище и на нефтен терминал „Росенец” количеството се отчита в метрични тона по автоматично устройство. Откъде черпите данни за наличието на такова автоматично устройство на товарно пристанище?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Данни за това черпя от допълнително представените документи, които изискахме съгласно Ваше разпореждане и там е посочено, че именно това са мерните единици в метрични тонове и отчитането е извършено с електронно устройство, т.е. заключението ми е дадено въз основа на допълнителните документи, касаещи товарните дейности, които първоначално липсваха по делото. Изискахме ги и от там съм направила заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: На стр. 3 от заключението сте записали, че прегледът на документите показва, че уредът към датата на доставка е във валиден срок на калибриране. За кой уред става въпрос, какви документи са Ви представени и към  коя дата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Представени ми бяха от сървейорската фирма. Аз се заинтересувах за уреда, с който се измерва  разтовареният продукт. За натоварения  продукт нямам данни.  При посещението ми на нефтения терминал, а по-късно и в самата фирма, исках се запозная какъв е бил статусът на електронния уред за отчитане на разтоварването към датата на доставката, на разтоварване на продукта. Всъщност това заключение касае уреда при разтоварването на терминал „Росенец”.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: За кое устройство става въпрос?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: За комбинирано устройство  Скид.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Кой представи документите за калибриране?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: При посещение на нефтен терминал „Росенец” изисках да видя какъв е статусът на уреда, представиха ми сертификат за калибриране и се вижда, че към датата на доставка уредът е бил във валиден срок на калибриране. Същият сертификат ми беше показан и от фирма Сейболт. Агенция „Митници” следи много точно дали уредите, които са поставени па тяхно изискване. Този уред е монтиран съобразно изискванията на Агенция „Митници” по изискванията на ЗАДС и към него има наредба за средствата за измерване, които се използват в акцизни данъчни складове.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Съгласно обобщението на стр. 3, че методите за измерване, както и точността на измервателните устройства са една от основните причини за установени разлики в количествата на продукта при натоварване, считате ли, че е налице загуба на продукт в резултат на транспортирането му и въздействието на факторите, които сте обсъждала в заключението си?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Загуба какво значи, че го няма продуктът ли? Според мен така, както съм проучила нещата и съм дала  изводите в заключението, разликата в натовареното в Русия количество и разтовареното в парк „Росенец” количество продукт се дължи на различния начин на измерване на това количество. Точностите на различните методи за измерване са различни и допълнително съм посочила какви други влияния се отразяват, например геометрия на танковете, атмосферни условия биха повлияли на тази разлика. Но не мога да кажа какво значи загуби. Аз не мога да кажа, че има загуба, аз установявам различия, които се дължат на различни начини на измерване.

Въз основа на представените документи от фирма Сейболт, касаещи извършените замервания на конкретния продукт, като съм отчела възможността за получаване на разлики в резултат на различните методи на замерване, отчитане на остатъчните утайки при разтоварване на продукта и извършените изчисления от фирма Сейболт, които са представени в приложените доклади, давам заключение, че разликата е под 0,5, което е в рамките на допустимото. Съгласно договора и застрахователната полица ако загубата е в рамките на 0,5 не се предприемат мерки, включително от страна на застрахователя. Това е допустима разлика между натовареното количество и разтовареното количество.

Искам да уточня само за яснота, че присъствах на процедура по замерване при разтоварване на друг танкер и виждам, че тези процедури по вземане на проба, формиране на композитна проба, са спазени. В конкретния случай, когато аз присъствах, фирмата беше Сейболт.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В т. 3 от заключението сте казали, че влиянието на атмосферните условия също влияят на разминаването в количеството. Означава ли това, че ако измерването е извършено само с ролетка ще се получат различия? Биха ли се отразили атмосферните условия на количеството?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Замерването на височина, а от там и обема на танка се влияе, както от температурата на продукта, така и температурата  на морето, вълнението на морето. Тези условия влияят когато се прави замерване с ролетка. При автоматично замерване няма влияние на атмосферните условия.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В т.4 сте конкретизирали други качества, които могат да влияят и сте казали, че в конкретния случай е налице частична доставка и частичното разтоварване и е възможно разслояване. Въпросът ми е: Има ли значение кой товар кога е натоварен и влияе ли това кога е разтоварен?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Начинът на частична доставка влияе при евентуално разслояване и вариране на плътността в различните танкове, а това се преизчислява вече в метричните тонове при определяне количествата на борда на кораба.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Казвате, че влияе това, че е частична доставка, че всичко не е едно и също. Това в кой момент е натоварен конкретният мазут и това, че другите съдове са пълни, а този по средата е празен, оказва ли влияние на трюма?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: При частична доставка една част на количеството е разтоварено на едно пристанище, друга част – на друго пристанище. Посочила съм от кой документ се вижда, че е част от доставка и при едно частично разтоварване на високомолекулни тежки нефтени продукти, какъвто е процесният, е възможно частично разслояване, което се отразява върху плътността, а оттам и на количеството измерен продукт на борда на танкера. Плътността участва при изчисляване на количеството на самия танкер.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Попитах за натоварването. Не оказва ли въздействие тази плътност?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Всички трюмове са пълни, доставката при отделни пристанища е по различно време. При пълненето не може да има такова влияние, тъй като пълнене на всички трюмове се извършва за кратко време. Разликите впоследствие в резултат на промяна на плътността се получават от това, че се извършва разтоварване на частични количества на различни пристанища.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В т. 4 казвате, че е налице писмо, което коментирате. Откъде могат да бъдат получени тези седименти? Вие считате, че те също оказват влияние на количеството?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Седиментите са цитирани като количество в един от рипортите, тъй като процесният продукт е високомолекулен. От приложените документи се вижда, че всички танкове са били изчистени, инспектирани. Не е установено количество на чужди тела преди натоварването, а това, че след разтоварването са констатирани седименти, се дължи на самия процес при превозване на продукта и природата на самия продукт дотолкова, доколкото тежките нефтени продукти са една хомогенна равновесна система при определени услови. Това равновесие може да се наруши и по-тежките компоненти да се утаят под формата на седименти.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Констатирахте ли при проверка на документите, касаещи превоза на процесната стока, наличието на предявен иск от страна на жалбоподателя, съобразно съдържанието на издаденото при натоварване на продукта протестно писмо, тъй като същите не са присъствали на извършените измервания?

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Възразявам срещу така поставения въпрос дотолкова, доколкото същият не е поставен от страна на съда по допълнителната съдебно-химическа експертиза и считам, че изслушването на заключението на вещото лице може да касае само въпроси за доизясняване, там където има неизяснени въпроси в заключение, но вещото лице не може да отговаря на въпроси и да формулира изводи по въпроси, които се поставят за първи път в съдебно заседание и да формира изводи, с които страните за първи път ще се запознаят. Такава задача не е била поставена и затова считам, че въпросът не допустим.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Аз не съм срещнала такъв документ, няма приложен, но по изчисленията на фирма Сейболт се установи, че разликата е по-малка от допустимата, затова не е необходимо предявяване на иск.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Означава ли, че масата е величина, която постоянно ще бъде променяна, т. е. количеството, което е натоварено, не може да бъде количеството, което ще бъде разтоварено.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Противопоставям се на този въпрос. Считам, че е подвеждащ.

 

СЪДЪТ не допуска въпроса на юрисконсулт И. към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице и да определи възнаграждение за положения от него труд, поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. Д.Л..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 250 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Няма да сочим други доказателства. Нямаме други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Представям преводи на документите, представени по делото на английски език и фактура за извършени преводи.

Нямаме други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Възразявам срещу така представената фактура дотолкова, доколкото в нея е посочено 6 броя страници, без да има разбивка какви са документите, които са преведени, а само е посочен брой, като моля да не се приеме представената в днешно съдебно заседание фактура дотолкова, доколкото не може да се установи, че същата описва извършена стопанска операция – превод, точно на представените в днешно съдебно заседание преводи, част от административната преписка.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от ответника преводи на коносамент № 7, рапорт за празни танкове, издаден от Сейболт, манифест за навло/товар, сертификат за качество № 109 и фактура № 2150/07.10.2014 г., издадена от „ПЕКИ” ООД и предвид липсата на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника преводи на коносамент № 7, рапорт за празни танкове, издаден от Сейболт, манифест за навло/товар, сертификат за качество № 109 и фактура № 2150/07.10.2014 г., издадена от „ПЕКИ” ООД.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да постановите решение, с което да отмените  решението на Началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, потвърдено от Началника на Митница Бургас, с което на дружеството е определена облагаема митническа стойност, различна от декларираната и посочена от него по съображения, които сме изложили в жалбата и които поддържаме, като моля да вземете предвид, че в конкретния случай е нарушен основен принцип в митническото право, че митнически режим внос се оформя само за реално внесена на територията на Република България стока, съответно само за реално внесена на територията Република България стока се определят и съответно дължимите митнически задължения. Аргумент за това е разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ЗДДС.  В този смисъл аналогичен извод е формулирал и Съда на Европейския съюз в дело №С-230/2008 г. Моля, също така, да имате предвид, че по идентични случаи между дружеството и ответника има 32 броя решения на Върховен административен съд, с които последният възприема обстоятелството, че въпросът е изцяло правен и на определяне на митнически задължения подлежи единствено и само реално внесената на територията на Република България стока, без да се търсят причините какво е наложило установената разлика между натовареното и разтовареното количество.

Допълнителни съображения ще изложа в писмени бележки, като моля да ми се предостави срок за представянето им.

Моля да ни присъдите направените по делото разноски и юрисконсултско възнаграждение.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Моля уважаемият съд да остави без уважения жалбата на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Ще маркирам три  точки, по които считам, че жалбата е неоснователна, и следва да бъде отхвърлена. В конкретния случай не се касае за стока, която да е част от по-голямо количество. Ето защо считаме, че не са приложими разпоредбите на чл. 145, §1, изр. 2 от Регламент 2454/1993 и на чл. 69, ал. 1 ППЗМ. На второ място, в ЕАД, което е приложено към преписката, в клетка 43 самият получател на стоките, в конкретния случай жалбоподателят, е декларирал код 1, което означава, че стойността на стоката е договорната стойност, реално платената или подлежаща на плащане цена, която по своята същност е стойността на фактурата, съгласно и количеството на стоката по коносамент. И на трето място, няма доказателства, удостоверяващи загуба на част от пратката или доказателства, които да докажат, че стоката е била повредена. Няма и доказателства за извършена корекция в цената на стоката нито от получателя, нито от изпращача. Не е налице рекламация на доставката, съгласно договора и анекс, който е приложен към него, поради което считам, че не са налице основания за обжалване на решението, което е издадено от Началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”. Това решение представлява индивидуален административен акт, издаден от компетентен орган, в рамките на неговите  компетенции, в решението са налице всички изискуеми реквизити, същото е мотивирано, като е базирано на всички писмени документите, които са били представени пред административния орган, поради което считам, че същото е издадено съобразно закона, то е правилно и законосъобразно и моля да бъде потвърдено изцяло.

Молим да ни бъдат присъдени разноските и юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ предоставя възможност на страните в 15-дневен срок от днес да представят допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: