ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 08.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осми октомври                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 879 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:28 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт С., редовно упълномощен от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Г., редовно упълномощена от по-рано.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Представям и моля да приемете преводи на документите, които са представени на чужд език, ведно с фактура за извършените разходи.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Да се приемат представените доказателства. Нямаме доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че за правното изясняване на спора следва да бъде допуснато извършването на съдебно-химическа експертиза, тъй като в случая е необходимо използването на специални знания, като вещото лице, след като се запознае с доказателствата по делото и отчете химическите характеристики на превозвания продукт, да даде отговор на въпроса, именно с оглед тези химически характеристики възможно ли е намаляване на количеството на продукта при транспортирането му в резултат на въздействие на атмосферните условия, начина на съхранение при транспортирането и начина на товарене и разтоварване, като бъдат отчетени и конкретните условия, при които са извършвани дейностите по съхранение и разтоварване дотолкова, доколкото е възможно  да бъдат установени.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника преводи на документи, изготвени на чужд език, представени по делото, ведно с тези документи.

ДОПУСКА извършването на съдебно-химическа експертиза, която да отговори на въпроса,  формулиран в обстоятелствената част на това определение.

За вещо лице НАЗНАЧАВА Д.Л..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 250 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 20-дневен срок от днес.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 03.12.2014 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: