Р Е Ш Е Н И Е  1135

 

Град Бургас, 02.07.2012г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХV-ти административен състав, на четиринадесети юни 2012 година, в публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Станимир Христов

    ЧЛЕНОВЕ: 1. Даниела Драгнева

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ, като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно н.а.х.д. № 879 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от директора на Регионална дирекция (РД) за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” (КП) при Комисията за защита на потребителите(КЗП), против решение № 459 от 2012г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 215 по описа на БРС за 2012г., с което е отменено наказателно постановление № 24969/03.11.2011 г., издадено от директора на Регионална дирекция (РД) за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” (КП) при Комисията за защита на потребителите(КЗП), с което за нарушение по чл.47, ал.2 от ЗТ, на касатора е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева на основание чл.86 от Закона за туризма (ЗТ).

Касаторът, чрез процесуалния си представител, оспорва решението на районния съд като неправилно и незаконосъобразно, постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и материалния закон, за което излага подробни съображения в жалбата. Моли съда да отмени оспореното решение. Не ангажира нови доказателства.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява в съдебно заседание.

Ответникът, редовно уведомен, не се явява и представлява в съдебно заседание, не представя становище по жалбата.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Счита, че нарушението е безспорно доказано и моли съда да потвърди първоинстанционното решение.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е основателна.

Предмет на оспорване в първоинстанционното производство по делото е било наказателно постановление № 24969/03.11.2011г., издадено от директора на Регионална дирекция (РД) за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” (КП) при Комисията за защита на потребителите(КЗП), с което за нарушение по чл.47, ал.2 от ЗТ, на касатора е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева на основание чл.86 от Закона за туризма (ЗТ).

 Наказателното постановление е издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение(АУАН), съставен на „Самекс” ЕООД за това, че при извършена проверка в стопанисваното от дружеството заведение за хранене, “KFC”, находящо се в гр. Бургас, ул. “Транспортна”, МОЛ Бургас Плаза, било установено, че в заведението се извършва ресторантьорство, като заведението притежава ценоразписи на предлаганите продукти, като в ламиниран А3 формат, така и на светлинно табло с ценоразпис, като предлаганите стоки са със съответни цени , но без грамажи.

За да постанови оспореното решение районният съд е обсъдил релевантните за спора факти, като е възприел фактическата обстановка, описана в АУАН и възпроизведена в наказателното постановление, достигайки до правилния извод, че тя се подкрепя от писмените и гласните доказателства, събрани по делото. Приел е, че при съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, обуславящи отмяна на наказателното постановление. Изложил е мотиви относно материалната законосъобразност на наказателното постановление, приемайки, че в случая е осъществен състава на административно нарушение по чл.86 от ЗТ, но е преценил наличие на обстоятелства по чл.28 ЗАНН, обосновани с липсата на вредни последици и възможността клиентите да се запознаят с грамажите, макар и не непосредствено , а при поръчка. Приел е , че не са настъпили вредни последици от нарушението и е отменил така постановеното НП.

Мотивите, съдържащи се в оспореното решение не се споделят от настоящата касационна инстанция. Задължението за наличие на грамажи на стоките предлагани в изложения ценоразпис е императивно установено, и е такова на просто извършване, не е необходимо да са настъпили конкретни вредни последици за дадено лице, за да бъде преценена тежестта на нарушението над тази, обосноваваща маловажност на случая. Касае се за франчайз на популярна търговска верига, дейността на която не може да бъде в изключение на българското законодателство, а следва да се съобразява с местните нормативни изисквания.

 

По изложените съображения, съдът намира касационната жалба за обоснована и основателна. В хода на производството бяха установени наведените от касатора касационни основания за отмяна на оспореното решение на районния съд.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХV– ти административен състав,

 

Р   Е   Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 459 от 2011г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 215 по описа на БРС за 2012г. и вместо него ПОСТАНОВИ:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 24969/03.11.2011 г., издадено от директора на Регионална дирекция (РД) за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” (КП) при Комисията за защита на потребителите(КЗП), с което за нарушение по чл.47, ал.2 от ЗТ, на “Самекс” ЕООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. *** е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева на основание чл.86 от Закона за туризма (ЗТ).

Решението е окончателно.

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./                                            

                                           2./