ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 19.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХХІІ-ри административен  състав       

На деветнадесети април                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТКОВА

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Петкова

Административно  дело номер 878 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 14:09 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.Д.К., нередовно призован, се явява лично и с адв. А., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР – Бургас, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. А.: Моля да се даде ход на делото. Поемам ангажимент държавната такса до приключване на съдебното заседание да бъде внесена, като представим платежен документ по делото.

Моля за в бъдеще, като съдебен адрес ***№ 85 – адв. А..

 

Съдът счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ. А.: Поддържам жалбата. Държа на доказателствата, които съм поискал с жалбата, тъй като от КАТ - Бургас не са представили всички наказателни постановления, с които са отнети контролни точки по ЗДвП – копия с връчването и кога са влезли в сила, както и начина на връчване. Доверителят ми твърди, че лично на него не са връчени. Това са НП № 4217/20.08.2003 г.; НП № 6918/10.06.2004 г.; НП № 3829/15.06.2006 г.; НП № 15449/10.012007 г.; НП № 9999/13.10.2009 г.; НП № 2232/14.09.2010 г.; НП № 3655/29.04.2011 г. Това са наказателните постановления, които държим да бъдат представени. Връчени са по ЗАНН и затова искаме да бъде изписан начинът, по който са връчени.

С оглед на изпратеното писмо и приложенията към същото от сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Бургас, моля приложените да отпаднат от исканата справка.

Нямаме други искания по доказателствата.

 

Съдът след като се запозна с оплакванията в жалбата и тези на процесуалния представител в днешно съдебно заседание, ДОКЛАДВА делото:

Производството е образувано по жалба от Б.Д.К. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 70075/09.01.2014 г., с която на основание чл. 171, т. 4 от ЗДвП на жалбоподателя е иззето свидетелството за управление.

В жалбата се правят възражения за незаконосъобразност на оспорения административен акт, като се твърди, че неправилно административният орган е отразил, че на водача са отнети всички контролни точки с влезли в сила предходни наказателни постановления, като жалбоподателят счита, че това не отговаря на истината, в резултат на което заповедта е неправомерно издадена.

В съдебно заседание се поддържа направеното искане за прилагане на влезли в сила наказателни постановления, като бъде посочен начин на връчване и датата на връчване, като с оглед постъпилото писмо от административния орган се коригира искането относно тези наказателни постановления, тъй като в момента не са представени от административния орган.

Други искания в настоящото съдебно задседание не са правени.

 

Съдът ДОКЛАДВА писмо от ОД на МВР – Бургас, сектор „Пътна полиция“, с което представят писмени доказателства и правят искане същите да бъдат приети по делото. Сочи се жалбата да бъде оставена без уважение и се остави в сила оспорената заповед.

 

АДВ. А.: Нямам възражение по доклада.

 

Съдът счита, че следва да се приемат писмените доказателства представени както с писмо рег. № 769000-4657/22.03.2018 г., така и депозираните в днешно съдебно заседание с писмо рег. № 769000-6241/18.04.2018 г.

Следва да бъде уважено искането за изискване на НП № 4217/20.08.2003 г. и НП № 6918/10.06.2004 г., като в същите е отразено датата на връчване, начин на връчване и дата на влизане в сила.

 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства по опис с писмо рег. № 769000-4657/22.03.2018 г. и тези, постъпили с писмо рег. № 769000-6241/18.04.2018 г. и двете на сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР – Бургас.

ДА СЕ ИЗИСКАТ от ответната страна заверени копия от НП № 4217/20.08.2003 г. и НП № 6918/10.06.2004 г. и двете на сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР – Бургас, като в същите се отрази дата на връчване, начин на връчване и дата на влизането им в сила.

Тъй като доказателствата не са налице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото за 31.05.2018 г. от 11.00 часа, което е съобщено на жалбоподателя, а ответната страна уведомена при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14:24 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: