ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 18.05.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На осемнадесети май                                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 878 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:22 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ МБАЛ „ЛАЙФ ХОСПИТАЛ“, редовно уведомен, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на РЗОК гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Й., с пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

АДВ. Й.: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 Производството е образувано по жалба на МБАЛ “ЛАЙФ ХОСПИТАЛ” ЕООД, ЕИК 147138653, със седалище и адрес на управление : гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бул. “Д. Димитров“ (Панорамен път), представлявано от управителя д-р Спасимир Иванов, против Заповед за налагане на санкция № РД-25-516/27.03.2017 г. на директора на РЗОК – Бургас.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка.

          ДОКЛАДВА постъпила молба с вх. № 4464/04.05.2017 г. от пълномощника на жалбоподателя – адвокат Желева, в която е направено искане за даване ход на делото, прави искане за приемане на представените писмени доказателства с административната преписка, както и изразява становище по същество.

          ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

Представям и моля да приемете писмени доказателства с писмо № 02/11-00-361/18.05.2017 г. по опис.

         

          СЪДЪТ по доказателствата счита, че следва да приеме представените с административната преписка писмени доказателства, както и представените в днешното съдебно заседание доказателства по опис, като относими и допустими, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените писмени доказателства с административната преписка, както и представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства по опис.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

          СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД по същество:

          ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Уважаема госпожо Председател, моля да оставите жалбата без уважение, като недоказана. Моля да потвърдите издадената заповед за налагане на санкции № РД-25-516 от 27.03.2017 г. като законосъобразна и да присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Представям писмени бележки, в които подробно съм изложила съображенията си.

          СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.28 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: