ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 22.04.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и втори април                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 878 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 11,15 часа се явиха:

         За жалбоподателя „Лукойл Нефтохим Бургас” АД - редовно уведомен, се явява юк. И. с представено по делото пълномощно.

         За ответника Началник на МП „Пристанище Бургас Център” - редовно уведомен, се явява юк. Т. с представено по делото пълномощно.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили доказателства от жалбоподателя с вх.№ 169/08.01.2015г.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. И.: Да се приемат представените доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Юк. Т.: Да се приемат представените доказателства Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените от жалбоподателя доказателства с молба вх. № 169/08.01.2015г.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         Юк. И.: Уважаема г-жо Съдия,  моля, да постановите решение, с което да отмените обжалваното от нас решение на началника на МП „Пристанище Бургас Център”, с което е определена митническа облагаема стойност, различна от определената от дружеството.

         Представям подробни писмени бележки.       

         Моля за присъждане на разноските по делото и юрисконсултското възнаграждение.

 

         Юк. Т.: Уважаема г-жо Съдия,  моля, да отхвърлите жалбата като неоснователна. Решението на директора на МП „Пристанище Бургас Център” е правилно и законосъобразно и следва да се потвърди. Изводите на митническия орган, постановил решението, са базирани на писмените документи в административната преписка. Решението е подробно и ясно. Решението е постановено на база на фактурата за стойността на стоката, придружаващите документи към ЕАД, анекса към договор за доставка на услугата, акт за известие, коносамент и карго документи. Към административната преписка  има  и платежни документи за извършено плащане от страна на дружеството-жалбоподател. Видно от всички документи – количеството стока, разтоварено след замерване, се различава по количество по коносамент.  От документите, касаещи цена и плащане, се установява, че цената  на стоката, представена по договора, се формира за количеството по коносамент, установено с товар за количества, товарни такси пристанище и същите следва да бъдат платени от дружеството-жалбоподателя в определените за това срокове. Съгласно договорните условия дружеството-жалбоподател има право на рекламация, както относно качеството на стоката, така и по нейното количество въз основа на издаден протокол. Такива документи не са представени нито пред административния орган, нито пред съда. Не се спори, че реално платената цена на стоката съответства на цената по фактурата. Следва да се счита, че няма спор, че цената за по-малко доставената стока, която „Лукойл Нефтохим Бургас” АД е платил е договорената цена или платената на посоченото в коносамента натоварено количество стока. При непроменена цена на стоката по вноса и реално плащане на същата, необосновано е да се приеме, че е налице корекция на цената на стоката след като сраните са уговорили цена на стоката и същата реално е платена от купувача на стоката. Последният следва да декларира митническа облагаема стока, така както е договорена и реално платена по смисъла на чл.29 от Регламент 2913 на ЕС, като е отразил стойност по–ниска от установената с представените от самите него документи, приложени към ЕАД.

         Моля да потвърдите издаденото от началника на МП „Пристанище Бургас Център” решение като правилно и законосъобразно.

         Моля да ни присъдите юрисконсултското възнаграждение.

 

         Реплика на юк. И.: На облагане подлежи реално внесената стока. За невнесената стока не подлежи митническо задължение и не възниква данъчно събитие. Моля да се съобразите с решението по дело № С 230 от 2008 г. на СЕС. Моля да съобразите и решенията на ВАС по аналогични дела на различни състави на Административен съд Бургас. На митническо облагане  подлежи стока реално внесена на територията на Република България, а не такава, която е договорена предварително.

 

         Дуплика на Юк. Т.: Цитираното решение № С 230 от 2008 г. на СЕС е неотносимо към предмета на спора. Същото касае случаи, при които стоките са задържани от митническите органи, въведени на територията на общността и в последствие унищожени, тоест въобще не са внесени. Конкретният случай не е такъв и не може да бъде даден като пример.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: