ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 17.12.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети декември               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 878 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

         За жалбоподателя „Лукойл Нефтохим Бургас” АД - редовно уведомен, се явява юк. И. с представено по делото пълномощно.

         За ответника началник на МП „Пристанище Бургас Център” - редовно уведомен, се явява юк. Т. с представено по делото пълномощно.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите доказателства от жалбоподателя с молба вх. № 7181/03.10.2014г. – Договор за доставка, сключен между „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и „Литаско СА” от 01.11.2013г.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили доказателства от жалбоподателя с молба вх.№ 9468/11.12.2014г. - заверено копие на фактура № 90504936/3464/26.02.2014г. със заверен превод от английски език.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА представените доказателства от ответника с молба вх.№ 9593/15.12.2014г. - превод на наличните в административната преписка писмени доказателствата на чужд език, ведно с фактура за извършени разходи.

 

По хода на  делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

 

         Юк. И.: По представените от наша страна писмени доказателствата се установява, че е налице несъответствие с Анекс № 85 и цитирания договор от МП „Пристанище Бургас Център”. Моля да ми дадете възможност да уточня кой договор следва да представим, кой е действащият анекс, кой договор е действащ и относим към конкретната декларация и конкретната доставка, предмет на спора.

 

         Юк. Т.: Така представените от ответника доказателства не касаят конкретната доставка. Началникът на МП „Пристанище Бургас Център” при издаването на решенето се е съобразил с доказателствата към датата на Анекс № 85/14.01.2014г., който анекс е по договора от 01.07.2009г. Именно в този договор е коментирана цената на стоката, как ще се извърши плащането и всички други условия. Същият влиза в сила от 14.01.2014г. Предмет на спора е доставка по декларация от 19.02.2014 г. Моля да ми дадете възможност да се запозная с представения от ответника договор от 01.11.2013 г. TCR_13_785464 и Анекс № 8/12.03.2014г. Считам, че представените от ответника доказателства са неотносими, предвид факта, че представеният анекс е след датата на доставката.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените доказателства от жалбоподателя с молба вх. № 7181/03.10.2014г. – Договор за доставка, сключен между „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и „Литаско СА” от 01.11.2013г.; представените доказателства от жалбоподателя с молба вх.№ 9468/11.12.2014г. - заверено копие на фактура № 90504936/3464/26.02.2014г. със заверен превод от английски език; представените доказателства от ответника с молба вх.№ 9593/15.12.2014г. - превод на наличните в административната преписка писмени доказателствата на чужд език, ведно с фактура за извършени разходи.

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на жалбоподателя да представи относимите договор и анекс към него, касаещи процесната доставка, в 20-дневен срок, считано от днес.

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на ответника да се запознае с представените доказателства от жалбоподателя и да вземе становище по тях.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

 

        

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.04.2015 година от 11,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: