ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,04.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На четвърти юни                                        две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 878 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Я.А.К., редовно призована, не се явява. За нея се явява представител по пълномощие адвокат В. от БАК, надлежно упълномощена, представя пълномощно.

         Ответникът директор на Дирекция „Социално подпомагане” Бургас, редовно призован, няма представител

 

АДВОКАТ В. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         Производството е образувано по жалба против заповед № 05-210/11.02.2013г. издадено от и.д.директор на Дирекция „Социално подпомагане” Бургас, с която е отказано на жалбоподателката еднократна помощ по чл.6, ал.1 от ЗСПД.

 

АДВОКАТ В. – Поддържаме жалбата. Считаме, че издадената заповед е незаконосъобразна. Няма да соча нови доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, а именно: заповед № 05-210/11.02.2013г., решение от 13.03.2013г. на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане, молба-декларация вх.№05-210/29.01.2013г., уведомително писмо изх.№08/17 от 30.01.2013г., копие от акт за раждане № 0346/20.11.2012г., копие от удостоверение за раждане № 0000120155/20.11.2012г., удостоверение за родените от майка деца  изх.№94-01-2809/24.01.2013г. от Община Бургас, лист за документиране на извършен предварителен контрол за законосъобразност на отпуснати/отказани помощи/добавки, писмо изх.№ 94ЯЯ/06 от 18.02.2013г. на и.д.директор дирекция „Социално подпомагане”, известие за доставяне от 19.02.2013г.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от днес, да представи по делото заверени копия от писмени доказателства, които да установят компетентността на органа, издал обжалваната заповед, както и да завери вече представените по делото писмени доказателства.

 

АДВОКАТ В. – Уважаема госпожо съдия, моля да задължите ответника да представи доказателство за това, дали биологичната майка е ползвала помощ по чл.6, ал.1 от ЗСПД. Ние имаме информация, че биологичната майка не е ползвала такава помощ и в тази връзка моля административния орган да представи доказателство, че биологичната майка е ползвала такава помощ.

 

Съдът, като взе предвид искането на процесуалния представител на жалбоподателката

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в посочения по-горе срок да представи по делото доказателства, от които да се установява, дали биологичната майка на детето Ф. В. К. се е възползвала от правото си да получи същата еднократна помощ, която се претендира от жалбоподателката за същото дете.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 16.07.2013г. от 14.00 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

         Да се съобщи на ответника за вменените му задължения.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: