ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 06.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На шести юни                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 877 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ УМБАЛ „ДЕВА МАРИЯ“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. Е.К., с пълномощно, находящо се на л. 104 по делото, представя и договор за правна защита.

 

         ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА РЗОК - БУРГАС, редовно призован, се представлява от Ю.Й., с  пълномощно от днес.

 

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на жалбата на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД, с адрес и упражняване на дейността: гр. Бургас, кв. Ветрен, ул.“Александър Стамболийски“ № 32, представлявано от д-р Д.Б. – управител, против писмена покана № 29-02-278/16.03.2017 г. на директора  на РЗОК – Бургас д-р Т.М., на основание чл.76а, ал.3 от ЗЗО, относно възстановяване на суми, получени без правно основание, с която покана дружеството-жалбоподател е приканено доброволно да внесе сумата в размер на 420 лева.

АДВ. К.: Поддържам жалбата. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Ю.Й.: Оспорвам жалбата като недоказана и неоснователна. Моля да приемете в днешното съдебно заседание доказателства, с които е описано, че РЗОК е заплатила претендираната сума на лечебното заведение.

АДВ. К.: Да се приемат представените доказателства.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото съгласно описа на лист 2.

ПРИЕМА доказателствата, приложени към жалбата съгласно описа на лист 4.

ПРИЕМА доказателствата, представени с опис от Ю.Й. в днешното съдебно заседание.

 

Съдът счита, че делото е изяснено от фактическата страна, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и дава ход на устните състезания:

АДВ. К.: Моля да уважите депозираната жалба като отмените процесната писмена покана като издадена по съществени пропуски и нарушения на процесните правила. Моля да ми бъдат присъдени разноските, за които представям списък.

Ю.Й.: Моля да оставите жалбата без уважение като недоказана. Моля да потвърдите издадената писмена покана като законосъобразна и да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение. Представям писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт.

 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в   13:14  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: