ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 16.06.                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети юни                                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

    ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

       2. ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар:  С.Х.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

Административно дело  номер 877 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:25 часа се явиха:

 

                Касаторът „ЕВН България електроразпределение” ЕАД, редовно призован, представлява се от адв. Г., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

         Ответникът по касация – Държавна комисия за енергийно и водно регулиране гр. София, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Н., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

         За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

         Становище по хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

        

         АДВ. Г.: Поддържам касационната жалба. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Оспорвам касационната жалба. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е процесуално допустима. Няма да соча доказателства.

 

         С оглед становищата на страните и поради липсата на формулирани доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените до момента писмени доказателства.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Г.: Поддържам касационната жалба. Моля да отмените постановеното решение на първоинстанционния съд, с което е потвърдено наказателното постановление. Считам решението за неправилно. Същото е постановено при допуснати нарушения на процесуалните правила и неправилно приложение на материалния закон. В мотивите на обжалваното решение, съдът не е обсъдил по същество изцяло възраженията и доводите на доверителя ми.

         Съгласно чл. 51 от ОУ от т. 1-5 на ал. 1 на цитираната норма, е допустимо съответно неизпълнение на задължения в рамките на 48 часа от настъпване на относимото събитие. В настоящия случай протоколът е съставен за подмяна на електромери, които са унищожени при аварийна ситуация – пожар и всички хипотези на чл. 51 са изпълнени. След като няма нарушение, то и административнонаказателната отговорност е изключена, но дори и да има нарушение на чл. 63 от ОУ, това деяние на Лицензианта  е правомерно и за него не може да се носи административнонаказателна отговорност. Съдът абсурдно е тълкувал приложението на чл. 28 от ЗАНН. Подмяната на електромерите и съставянето на протокол е станало при аварийна ситуация след пожар, след като пожарната е загасила огъня и след унищожаването на монтираните електромери. Не е вярно, че правилото на чл. 63 от ОУ не предвижда изключение при аварийна ситуация. Това правило е приложимо в единство с правилото на чл. 51 от ОУ, според което при аварийна ситуация Лицензиантът е освободен от задължението си по чл. 63 от ОУ. В случая едва ли може да има съмнение, че  подмяната не е извършена по инициатива на Лицензианта, а е наложена от създалата се извънредна ситуация – пожар.

         Предвид гореизложеното, моля съдът да отмени изцяло като незаконосъобразно решението на първоинстанционния съд, както и да отмените наказателното постановление.

         Представям писмена защита.

         ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Моля да отхвърлите касационната жалба като неоснователна. Считам, че решението на първоинстанционния съд е правилно и законосъобразно, поради което моля да го оставите в сила. В случая не е налице хипотезата на чл. 51 от ОУ в какъвто смисъл първоинстанционният районен съд е развил обстойни мотиви. Считам така развитите мотиви на районния съд за правилни и обосновани, поради което моля да постановите решение, с което да оставите в сила решението на първоинстанционния съд.

         ПРОКУРОРЪТ: Считам касационната жалба за неоснователна. Моля да оставите в сила решението на първоинстанционния съд.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: