ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,04.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четвърти ноември                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: К.Л.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 877 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 12.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Д.Д., редовно призован, се представлява от представител по пълномощие адвокат А., надлежно упълномощен с представено пълномощно.

Ответникът началник сектор „Пътна полиция” на ОД на МВР-гр.Бургас, редовно призован,  не се явява и не изпраща представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на осн. чл. 91, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.89 в размер от 50лв. до 300лв.

 

 Адв.А.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпили от ответника писмени доказателства, подробно описани в съпроводително писмо с изх.№ РК-15548/07.10.2014г., находящо се на лист 29 от делото, за които страната беше задължена в предходно съдебно заседание.

ДОКЛАДВА постъпило писмо от ответника с изх.№ РК-16292/22.10.2014г., в изпълнение указания на съда, с което уведомява, че процесната заповед за прилагане на ПАМ е подписана от Желю Танев – началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас.

 

         Адв.А.: Нямам искания по доказателствата.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените от ответната страна писмени доказателства, съгласно опис на лист 29 и лист 39 от делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

         Адв.А.: Считам, че от събраните по делото писмени доказателства не се установи по безспорен начин, че всички наказателни постановления са връчени и влезли в сила, т.е. НП № 3052/2008г. е връчено по чл.58, ал.2 и моят доверител не е уведомяван. За НП № 19928 също няма подпис на моя доверител и той не е уведомен за получено наказателно постановление.

         Моля съдът да постанови решение, с което да отмени изцяло издадената заповед за налагане на принудителна административна мярка от началника на сектор „КАТ” при ОД на МВР-гр.Бургас.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.32 часа.

 

         СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: