ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,23.09.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и трети септември             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 877 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Д.Д., редовно призован, не се явява, за него се явява представител по пълномощие адвокат А., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника - началник сектор ПП ОД на МВР Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ А. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 70205/09.01.2014г., издадена от ответника на осн. чл.171, т.4 от ЗДвП, с която е иззето свидетелството за управление на МПС на жалбоподателя.

 

АДВОКАТ А. – Поддържам жалбата. Имам доказателствено искане за представяне на всички наказателни постановления, послужили за издаване на оспорената заповед. 

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, съгласно опис на л.2 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от съобщаването да представи по делото:

1.Доказателства за компетентността на органа, издал обжалваната заповед,

2.Да посочи въз основа на кои наказателни постановления органът е направил извод, че на жалбоподателя са отнети всички контролни точки, като следва освен да ги посочи и да представи копия от тези наказателни постановления в случай, че вече не се намират по делото.

3.Да представи доказателства за това, че жалбоподателят, в качеството на нарушител, не е бил намерен на адреса, посочен в наказателното постановление, що се касае до наказателно постановление № 3052/11.08.2008г., след като органа, по отношение на това постановление, е направил извод, че са налице предпоставките на чл.58, ал.2 от ЗАНН за връчването му.

4.Да представи доказателства, от които се установява дали и кога е било връчено наказателно постановление №19928/28.11.2008г.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.11.2014г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на ответника със задълженията за представяне на доказателства, вменени от съда.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: