Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 1095

 

гр. Бургас, 01.06.2018 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –   БУРГАС в публично заседание на десети май две хиляди и осемнадесета година в състав:

             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

     ЧЛЕНОВЕ:  СТЕЛА ДИНЧЕВА

                                                                  АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                                          

При участието на секретаря М.В. и на прокурора ДЕЯН ПЕТРОВ, като разгледа докладваното от съдия ДИНЧЕВА касационно административно-наказателно дело № 876 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното: 

 Производството е образувано по касационна жалба на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ София срещу решение по АНД № 251 по описа на Районен съд Бургас за 2018 година и се движи по реда на глава дванадесета от АПК.

С Решение № 274/02.03.2018 год. по АНД № 251/2018 год. на Районен съд Бургас е отменено Наказателно постановление № ДАИ-0000133/05.10.2017 год. издадено от главния директор на ГД „АИ“ гр. София, с което на С.С.Н. *** ЕГН **********, за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б. б от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 год. на МТИТС, вр. чл. 30, ал. 1, т. 4, вр. Приложение 5, част ІІ, раздел1, т. 2, б. б от същата наредба и на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, пр. 1 от Закона за движението по пътищата  е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500 лева. 

Касаторът обжалва в срок горепосоченото решение на районния съд като в жалбата се навеждат доводи за материална незаконосъобразност и необоснованост на съдебния акт. Счита, че е безспорно установено извършването на деянието. Моли съдът да отмени атакувания съдебен акт и отмененото с него наказателно постановление и да потвърди същото.

В с.з. касационният жалбоподател редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява

В с.з. ответникът по касационното обжалване редовно и своевременно призован не се представлява.

В с.з. представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Налице били условия атакуваното първоинстанционно решение да бъде оставено в сила. 

Настоящата съдебна инстанция след като обсъди доводите в жалбата, изслуша становището на прокурора и анализира събраните по делото доказателства намира касационната жалба за подадена в срок, процесуално допустима, но по същество – неоснователна.

Въз основа на събраните от първата инстанция доказателства настоящият съд намира за установено следното от фактическа страна:

На 29.08.2017 год. около 15:10 часа в гр.Бургас в пункт за периодични прегледи на „Ем Пласт“ ЕООД след извършване на проверка по сигнал от служители на ИА „АА“ е констатирано нарушение изразяващо се в извършване на технически преглед на МПС без за същото да е сканиран документ за платен годишен данък. Нарушението е извършено на 14.08.2017 год. в пункт на „Ем Пласт“ ЕООД от С.С. Н., в качеството му на председател на комисия за извършване на периодични технически прегледи за проверка на техническата изправност  на Мерцедес Е 220 ЦДИ с рег. № А***МА, собственост на К.С.М.. Същият е допуснал извършването на годишен периодичен преглед на цитираното МПС, без за същото да има сканиран документ за платен годишен данък минимум до 30.06.2017 год. За констатираното нарушение е съставен АУАН № 219470/29.08.2017 год., въз основа на който е  издадено наказателно постановление № 0000133/05.10.2017  год.

За да отмени Наказателното постановление Районният съд е изложил следните мотиви:

При постановяване на своя акт Районният съд е приел, че към датата на извършване на прегледа е била изискуема само първата вноска от данъка, поради което не е налице от обективна и субективна страна състава на нарушението. При такива мотиви Районният съд е отменил наказателното постановление.

Настоящата касационна инстанция напълно споделя изводите на Районния съд при следните съображения:

Първоинстанционният съд правилно е установил фактическата обстановка като е формирал и съответни на доказателствата правни изводи.

В протокола от извършен периодичен преглед за техническа изправност на процесния автомобил, в т.0.5, е налице отбелязване от страна на председателя на комисията при идентификацията на ППС, че е платен данък за ППС, което предполага, че той е извършил проверка на изискуемите по чл.30, ал.1, т.4 от Наредбата документи. От друга страна, е налице писмо № 07-00-34-557/04.09.2017 год. подписано от Директор на дирекция МПДТР, в което е посочено, че за този автомобил не е платен годишен данък. Следователно в административнонаказателното производство са били налице противоречиви данни относно наличието на платен данък за автомобила, поради което административнонаказващият орган е бил длъжен, след като съобрази, че не е налице изискване към документа за плащане на данъка да се прилага и удостоверение от общината за липсата/наличието на задължения за данък ППС, да извърши разследване и да установи дали действително лицето, предоставило МПС за преглед, е представило някакъв документ за плащане на данък за превозното средство, какъв документ е представило или не е представило въобще документ и как системата е допуснала да се извърши прегледът. Фактът, установяващ се от справката, че не е заплащан данък за превозното средство към датата на прегледа в пункта, не влече непременно извод, че при прегледа не е представен никакъв документ за плащане. При разглеждане на делото не са събрани доказателства, които да опровергават този извод. Липсата на доказателства, опровергаващи отразеното в протокола, че е представен документ за платен данък за лекия автомобил и липсата на данни какъв по вид и характеристика документ е представен при извършване на процесния технически преглед води до извода, че описаното в наказателното постановление нарушение “прегледът е извършен, без да е представен документ за платен данък върху автомобила, дължим към деня на извършване на прегледа” не е доказано. Тежестта да установи съставомерността на деянието, респ. да докаже извършването на нарушението е на наказващия орган, което той не е сторил нито в административнонаказателното производство, нито в съдебното производство, поради което правилно районният съд е приел, че наказателното постановление е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.  

При горните изводи настоящата касационна инстанция приема, че  обжалваното решение не е постановено при допуснати нарушения на съдопроизводствените правила и в противоречие с материалния закон и се явява правилно и обосновано.  Районният съд не е допуснал нарушения на съдопроизводствените правила при анализа и оценката на доказателствата. Съответствието между приетото от съда и установеното от доказателствата, както и между приетото от съда и направените от него изводи, води до обоснованост на постановеното решение. Извършвайки своята проверка в рамките на приетите за установени от предходната съдебна инстанция факти и обстоятелства, Административен съд – Бургас намира, че доводите в касационната жалба са неоснователни и релевираните отменителни основания не са налице. По изложените съображения обжалваното решение като законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

 Водим от горното и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН във вр. с чл. 221 ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд Бургас

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 274/02.03.2018 год. по АНД № 251/2018 год. на Районен съд Бургас по описа на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ