ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 01.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На първи октомври                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 876 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 12:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.А.Н., редовно уведомен, не се явява. Вместо него се явява адвокат К., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С писмо входящ № 4579 от 17.06.2014 г. ответникът представя заверени четливи копия на наказателни постановления №13450/04.01.2011г., № 13446/04.01.2011 г. и № 2359/30.06.2008 г. и 2 броя известия за доставяне.

 

АДВОКАТ К.: Да се приемат като доказателства по делото представените наказателни постановления. Други доказателствени искания нямам.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от ответника с писмо вх. № 4579 от 17.06.2014 г. документи и предвид липсата на доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените с писмо вх.№ 4579 от 17.06.2014 г. заверени четливи копия на наказателни постановления №13450/04.01.2011 г, № 13446/04.01.2011 г. и №2359/30.06.2008 г. и 2 броя известия за доставяне.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Моля да отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна, с оглед мотивите, които съм изложил в нея и с оглед тези при оспорване на наказателните постановления. Мисля че и представените сега писмени доказателства доказват основателността на оспорването ми, че е изпълнена процедурата по чл. 58, ал. 2 от ЗАНН за по-голямата част от наказателните постановления, дори е видно, че са представени наказателни постановления, които по своето съдържание не съответстват на представените преди това наказателни постановления, имам предвид наказателно постановление № 13446/2010 г. и наказателно постановление № 13450/2010 г. Там е видно, че печатите, целящи да удостоверят датата на влизане в сила, са с различно съдържание. Моля за решение в този смисъл и да отмените заповедта.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: