ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 04.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На четвърти юни                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 876 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.А.Н., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява адвокат К., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата.

Моля Ви да приемете представената преписка от сектор ПП-КАТ, като заявявам, че оспорвам справката за контролните точки за водач на МПС, която е представена от сектор „Пътна полиция”. Съображенията ми са следните:

На първо място в нея въобще липсва отбелязване кога цитираните наказателни постановления са влезли в сила. Заявявам, че наказателно постановление №2359/30.06.2008 г. въобще не е било връчвано на К.Н..

Що се отнася до наказателно постановление №13311, оспорвам и наказателното постановление, отбелязвайки, че в него въобще не е отбелязано дали то е влязло в сила.

Оспорвам още  наказателно постановление № 22, дотолкова, доколкото в него е отбелязан, според мен, невъзможен срок за влизане в сила – 16 дни по-късно от връчването, ако изобщо е било извършено.

Що се отнася до наказателни постановления № 13446 и № 13450, оспорвам и постановленията, заявявайки, че нямам как те да влязат в сила на 28.12.2011 г., ако връчването е извършено на 21.12.2011 г., дотолкова, доколкото все още не е изтекъл срокът за обжалване – седем дни. Това е последния ден, в който жалбоподателят има право да го обжалва. Ние оспорваме обстоятелството, че той е бил търсен и че си е променил адреса. Видно е от наказателните постановления, че той винаги е бил на един и същи адрес. Една част от наказателните постановления са връчвани на този адрес, включително и заповедта, която оспорваме.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Ответникът следва да бъде задължен в 20-дневен срок от получаване на съобщението да представи по делото четливи и заверени преписи от наказателни постановления с №№ 13450 и 13446 и двете издадени на 04.01.2011 г., както и доказателства относно изпълнение на процедурата по връчването на постановленията, с оглед направеното в тях отбелязване за връчване по реда на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН.

Ответникът следва да бъде задължен да представи и заверен препис от наказателно постановление № 2359/30.06.2008 г., посочено под № 1 в справка за контролните точки за водач на МПС, изготвена от Началник сектор КАТ на 18.11.2007 г. При представяне на наказателните постановления следва да бъде предоставена и информация за връчването им и датата, на която същите са влезли в сила.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 20-дневен срок от получаване на съобщението да представи по делото четливи и заверени преписи от наказателни постановления с №№ 13450 и 13446 и двете издадени на 04.01.2011 г., както и доказателства относно изпълнение на процедурата по връчването на постановленията, с оглед направеното в тях отбелязване за връчване по реда на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН, както и да представи и заверен препис от наказателно постановление № 2359/30.06.2008 г., посочено под № 1 в справка за контролните точки за водач на МПС, изготвена от Началник сектор КАТ на 08.01.2014 г.

При представяне на наказателните постановления следва да бъде предоставена и информация за връчването им и датата, на която същите са влезли в сила.

УКАЗВА на ответника, че при неизпълнение на това задължение ще бъде наложена санкция на основание чл. 91, ал. 1 във връзка с чл. 89, т.2 ГПК.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 01.10.2014 г. от 11:30 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: