О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е    

 

Град  Бургас, 11.05.2011 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, пети състав, на единадесети май 2011 година, в закрито заседание, в състав:

                                                           

СЪДИЯ: Станимира Друмева 

                            

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело  № 876 по описа за 2011 година  и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба, подадена от В.С. ***, против решение № РД-10-86/18.03.2011г., издадено от директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, с което на основание чл.147, ал.2, изречение второ от ДОПК е прекратено административното производство, образувано по подадена от В.С. П. жалба с вх. № 04-В-Ж-16/12.01.2011г., поради неотстраняване на констатирани нередовности.

При извършена служебна проверка за допустимостта на жалбата, съдът установи, че преди образуването на настоящото дело в Административен съд – град Бургас е образувано и административно дело № 802/2011г. по описа на съда, като страните и предметът на оспорване по двете дела са идентични.

В случая са налице предпоставките на чл.159, т.7 от АПК, приложим съгласно препращащата разпоредба на § 2 от ДР на ДОПК, за прекратяване на настоящото дело – наличие на образувано дело пред същия съд, между същите страни и на същото основание. С оглед датата на образуване на производствата, адм. дело № 802/2011г. предхожда във времето адм. дело № 876/2011г., поради което по – късно образуваното производство следва да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл.159, т.7 от АПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С. ***, против решение № РД-10-86/18.03.2011г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, с което е прекратено административното производство, образувано по подадена от В.С. Павлов жалба с вх. № 04-В-Ж-16/12.01.2011г., поради неотстраняване на констатирани нередовности.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 876/2011г. по описа на Административен съд – град Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

                                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: