ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 08.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На осми октомври                                         две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 875 по описа за 2013 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Д.Г.Б., редовно призована, явява се лично и с адв. П., с представено по делото пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – Главен архитект на Община Поморие, редовно призован, представител не се явява.

 

         По хода на делото:

         АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило писмо изх. № 11-41-113/26.06.2013 г., подписано от арх. Р. – Гл. архитект на Община Поморие, с което в изпълнение на протоколно определение на съда е изпратен Протокол № 6 от 22.02.2013 г. на ОЕСУТ-Поморие ведно със заявление от жалбоподателя Д.Б. с вх. № ТСУ-1089/05.10.2012 г.

 

         АДВ. П.: Запознала съм се с изпратените от главния архитект на Община Поморие и докладвани от съда писмени доказателства. Твърдя, че така изпратените писмени доказателства не са тези приложени по административната преписка, която заявихме, че желаем да бъде приложена по делото. Този протокол, който е представен по делото № 6 съдържа информация за образувана прокурорска проверка, поради което не са представили цялата преписка. Считам обаче, че прокурорската проверка не е пречка да се изпълни разпореждането на съда от предходно съдебно заседание. В тази връзка Ви моля да приемете като доказателства по делото копия от нашата преписка, а именно заявлението от 10.01.2013 г. адресирано до Гл. архитект на Община Поморие ведно с приложените към това заявление документи и скици. Отново поддържаме искането си да се приложи копие от цялата преписка.

На основание чл. 144 от АПК, който препраща към чл. 91, ал. 2 от ГПК да бъде глобен главния архитект за непредставяне на преписката така, както сме я поискали.

         Имам и искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, по която вещото лице – геодезист след като се запознае с материалите по делото и направи справка в Община Поморие да отговори на въпросите подробно формулирани в нарочна писмена молба, която представям в днешно съдебно заседание.

         Няма да сочим други доказателства. С оглед това, което ще се представи по делото вероятно ще имаме и други въпроси. Моля да ни се даде възможност след представяне на преписката да вземем становище.

 

         Съдът с оглед заявеното от процесуалния представител на жалбоподателя и като взе предвид представените от главния архитект на община Поморие документи, намира следното:

         С протоколно определение от 11.06.2013 г. съдът е указал на ответника по оспорване, а именно Гл. архитект при Община Поморие, в 3-дневен срок от получаване на съобщението да изпрати за прилагане по делото на заверено копие от пълната административна преписка образувана по повод искането на жалбоподателя – Д.Г.Б. за издаване на скица с координати за УПИ ХІІІ-1121, в кв. 79 по плана на гр. Поморие.

         Предвид така указаното от съда по делото са постъпили Протокол № 6 от 22.02.2013 г. на ОЕСУТ-Поморие и заявление от 05.10.2012 г. от жалбоподателката Б.. С оглед така представените писмени доказателства, съдът намира, че същите не съставляват изисканата от съда административна преписка. Видно от жалбата, административното производство е започнало по повод подадено заявление на 10.01.2013 г. до архитекта на Община Поморие за издаване на скица. 

Указвайки да се представи пълната административна преписка, съдът е имал предвид по делото да постъпи въпросното заявление от 10.01.2013 г. ведно с всички документи съдържащи се в преписката към това заявление. Такива писмени доказателства от страна на ответника не са изпратени независимо от изричното указание на съда, в т.ч. и относно разяснението, че при неизпълнение на указанията на ответника ще бъде наложена глоба по реда на чл. 89, т. 2 от ГПК, в размерите по чл. 91, ал. 1 от ГПК. Като взе предвид горното, както и на основание чл. 144 от АПК във връзка с чл. 89, т. 2 от ГПК във връзка с чл. 91, ал. 1 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НАЛАГА на ответника по оспорване – Гл. архитект на Община Поморие глоба в размер на 200 лв. за неизпълнение разпореждане на съда, обективирано в протокол от съдебно заседание на 11.06.2013 г. по административно дело № 875/2013 г.

         УКАЗВА на ответника, в 3-дневен срок от получаване на съобщението да представи за прилагане по делото на заверено копие от заявлението на жалбоподателката Б.,*** на 10.01.2013 г. ведно с всички документи съдържащи се в административната преписка и имащи отношение по искането за издаване на скица с координати за УПИ ХІІІ-1121, в кв. 79 по плана на гр. Поморие.

         УКАЗВА на ответника, че за неизпълнение на така формулираното поредно разпореждане на същия ще бъде наложена глоба в условията на повторност по реда на чл. 91, ал. 2 от ГПК с посочените в текста размери до 1200 лв.

         По повод искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, съдът намира, че така формулираното искане е допустимо, а поставените в нарочната писмена молба въпроси са относими към предмета на спора.

         С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите формулирани в нарочна писмена молба представена в днешно съдебно заседание.

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за така допуснатата съдебно-техническа експертиза, в размер на 300 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес, като в указания срок по делото следва да бъде представен платежен документ удостоверяващ плащането.

         Вещото лице ще бъде определено от съда в закрито заседание след представяне на доказателства за внесения депозит.

         ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание документи, а именно заявление рег. № ТСУ-55/10.01.2013 г. от Д.Б. *** ведно с приложените към него документи като писмени доказателства по делото.

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.01.2014 г. от 13,40 часа.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: