О П Р Е Д  Е Л Е Н И Е

 

град Бургас 28.06.2012г.

 

Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и осми юни  две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                                                        СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 875 по описа за 2012г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 157 от ДОПК.

Образувано е във връзка с искане за спиране на изпълнението на РА № 021101080/12.12.2011 г. на ТД на НАП - Бургас, потвърден с Решение № 133/30.03.2012 г. на директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас, направено с подадена молба по реда на чл. 157, ал. 2 от ДОПК от Милчо Игнатов Борисов, в качеството му на законен представител на "Клас „ ООД, гр. Бургас. Молителят иска да бъде спряно изпълнението на обжалвания РА, като твърди, че задължението е обезпечено. Като доказателство представя постановление за налагане на обезпечителни мерки № 20- 18- 882/ 23.02.2012г. на публичен изпълнител, с което е наложен запор върху движими вещи, собственост на дружеството на стойност 72 066,23 лв. и върху три товарни автомобила на стойност 14 029, 20 лв. , общо запорираното имущество по балансова стойност 103 399, 43 лв.

Ответникът - директорът на Дирекция "ОУИ", гр. Бургас, в приложено по делото писмо, не изразява становище по искането, но уточнява сумите дължими по оспорената част от ревизионния акт, като посочва че същите са в размер на 198 397,82лв. / вкл. и лихвите, изчислени до датата на подаване на искането за спиране на изпълнението- 21.01.2011г./.

Съдът, като взе предвид становищата на страните по направеното искане и приложените по делото доказателства, съобрази следното:

Съгласно разпоредбата на  чл. 157, ал. 2, изр. посл. от ДОПК, искане за спиране на изпълнението може да се прави само за частта от ревизионния акт, която е обжалвана пред съда. Следователно, за да е допустимо за разглеждане подадено до административния съд искане за спиране на изпълнението на един ревизионен акт, то същото се предпоставя от валидно и допустимо обжалване на същия акт, като подлежи на спиране тази част от ревизионния акт, която се обжалва.

Искането за спиране на изпълнението на ревизионен акт, е направено в хода на съдебното производство по оспорване на РА № 021101080/12.12.2011 г. на ТД на НАП - Бургас, потвърден с Решение № 133/30.03.2012 г. на директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас, поради което е процесуално допустимо.

Разгледано по същество, е неоснователно.

Съгласно чл. 157, ал. 3, изр. 1 от ДОПК, към искането се прилагат доказателства за направеното обезпечение в размера на главницата и лихвите, а когато не е наложено обезпечение, искането трябва да съдържа предложение за обезпечение в същия размер. По делото заедно с молбата за спиране на изпълнението на ревизионния акт е представено постановление за налагане на обезпечителни мерки, на основание чл. 195, ал. 1 от ДОПК, с изх. №  20- 18- 882/ 23.02.2012г.  на публичен изпълнител при ТД на НАП - Бургас.

Според цитираното постановление, с цел обезпечаване на задължения на "Клас „ ООД, гр. Бургас, произтичащи от оспорения е наложен запор върху движими вещи, собственост на дружеството, чиято балансова стойност е в размер на  103 399, 43 лв., което не е спорно.

Меродавният момент, към който следва да бъдат съотнесени и преценени размерът на направеното обезпечение и размерът на задълженията по РА, чието спиране на изпълнението се иска, е този на подаването на искането, съгласно чл. 153, ал. 3 от ДОПК, приложим в настоящото производство по силата на препращащата разпоредба на чл. 157, ал. 3, изр. посл. от ДОПК.

Общият размер на задължението, установено с РА, както и размерът на лихвите върху определената с РА главница към датата на подаването на искането – 14.06.2012 г. е 117 475, 21 лв.

При преценка размера на задължението, като сбор от главница и лихви, изчислени до датата на подаване на молбата за спиране на изпълнението на РА, както и размера на стойността на наложените обезпечения, съгласно чл. 195, ал. 6, пр. 1 от ДОПК, съдът счита, че наложеното обезпечение не покрива определените с РА задължения, които се обжалват, съгласно  чл. 157, ал. 2, пр. 2 от ДОПК.

Поради това, направеното искане е неоснователно и следва да бъде отхвърлено .

Ето защо и на основание чл. 157, ал. 4 от ДОПК, Административният съд Бургас, ІV- ти състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ  искане за спиране на изпълнението на РА № 021101080/12.12.2011 г. на ТД на НАП - Бургас, потвърден с Решение № 133/30.03.2012 г. на директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас, направено с подадена молба по реда на чл. 157, ал. 2 от ДОПК от Милчо Игнатов Борисов, в качеството му на законен представител на "Клас „ ООД, гр. Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                           СЪДИЯ: