О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

  801/05.04.2018 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на пети април две хиляди и осемнадесета година,  в състав:

Съдия: Веселин Енчев

разгледа адм.д. № 874/2018 година.

Производството е по реда на чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.186 ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

 Образувано е по жалба на „Мусон 13“ ЕООД – Бургас с ЕИК 102236025 против разпореждане за предварително изпълнение на наложена принудителна административна мярка (ПАМ) със заповед за налагане на ПАМ № ФК-103-0269362/03.04.2018 година на директора на дирекция „Контрол“ в ТД – Бургас на НАП.

С обжалваната заповед, на основание чл.186 ал.1 т.1 б”а” и чл. 186 ал.3 от ЗДДС, във връзка с чл.118 ал.1 от ЗДДС, и чл.25 ал.1 т.1 от Наредба Н-18/13.12.2006 година на министъра на финансите за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба Н-18), е наложена ПАМ – запечатване на търговски обект – магазин „Мусон“ в ж.к. „Лазур“ до бл. 8 в град Бургас, стопанисван от жалбоподателя, за срок от 14 (четиринадесет) дни.

Жалбоподателят изтъква, че мярката, наложена със заповедта, има прекомерен характер. Признава, че не е издаден фискален бон при извършена продажба като обосновава този факт с временно разсейване на вниманието. Твърди, че затварянето на магазина ще го изправи пред фалит заради отлива на клиенти, който ще се случи. Заявява, че са налице основанията по чл. 28 от ЗАНН, за да се приеме случая за маловажен и той да не бъде наказван.

С петитума на жалбата се прави искане да се отмени обжалваното разпореждане.

Административен съд - Бургас приема, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.60 ал.4 от АПК, във връзка с чл.186 ал.4 от ДОПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

При проверка на обекта, стопанисван от търговеца, извършена на 01.04.2018 година в 12:53 часа, при контролна покупка в 12:45 часа на пакет крекери – на обща стойност 1,30 лева – е констатирано, че не е издаден фискален бон от работещото фискално устройство в обекта. Засечена е и разлика между касовата наличност и отчетената по фискално устройство – при разчетена касова наличност по устройството в размер на 269,40 лева, от които 220 лева – служебно въведени, фактическата е установена наличност 246,70 лева.

В заповедта е включено разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ. Прието е, че предварителното изпълнение е наложително за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, с цел да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, както и че съществува опасност, изпълнението на акта да бъде осуетено или сериозно затруднено.

За установените факти е съставен протокол за извършена проверка № 0269362/01.04.2018 година.

На 03.04.2018 година е издадена заповедта, чието предварително изпълнение е оспорено в настоящото производство.

Разпореждането, с което е допуснато предварителното изпълнение на заповедта, е законосъобразно.

Съгласно нормата на чл.188 ал.1 от ЗДДС, принудителната административна мярка по чл.186 ал.1 от ЗДДС, подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК.

В нормата на чл.60, ал.1 от АПК е регламентирана възможността административния орган да включи в административния акт разпореждане за предварителното му изпълнение, ако това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В този смисъл, в тежест на административния орган е да изложи конкретни съображения за наличието на някоя от изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането му за предварително изпълнение, като преценката му следва да се направи и да бъде изложена под формата на мотиви, за постановяване на разпореждането.

В настоящия случай, административният орган е приел, че предварителното изпълнение следва да се допусне, за да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, трето -  поради съществуваща опасност дължимите данъци да не бъдат внесени, като от неизпълнението могат да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета. Мотивирал се е с обществения интерес приходите на търговците да бъдат постоянно контролирани, за да се избегне тяхното укриване, съответно заплащане на дължими данъци. Органът е изложил конкретни фактически основания за наличието на изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането за предварително изпълнение – извършена проверка, при която е установено неизпълнение на императивни норми от Наредба № Н-18, съответно необходимост от осигуряване на условия за внасянето на дължимите данъци, за да се избегне настъпването на значителна или трудно поправима вреда за бюджета. Преценката на административния орган за наличието на обстоятелства, които да налагат предварително изпълнение на акта, следва да се направи във всеки един случай и да бъде изложена под формата на мотиви за постановяване на разпореждането. В случая, относими мотиви за допуснатото предварително изпълнение на заповедта са налице.

Жалбоподателят не оспорва установените факти, че за извършената продажба не е издаден фискален бон, а по делото е представен протокол за извършената проверка, който – при пълнота на реквизитите си - се ползва с материална доказателствена сила  по силата на чл. 50 ал.1 от ДОПК, като обвързва съда с обстоятелствата, установени с него. Този протокол съдържа реквизитите по чл. 50 ал.2 от ДОПК, а съдържанието и авторството му не са оспорени от жалбоподателя в производството. Затова следва да бъде кредитиран. Налице е нарушение на данъчното законодателство, обусловило налагането на ПАМ.

Твърденията за прекомерност на мярката са недоказани. От страна на жалбоподателя не са представени доказателства за общия размер на оборота, реализиран от обекта, както и за евентуалните разходи по поддръжката му, за да може да се напри извод за прекомерността на наложената ПАМ спрямо търговската дейност на лицето.

Що се отнася до твърдението, че са налице предпоставките за приложение на чл. 28 от ЗАНН поради малозначителност на деянието, то този довод е ирелевантен в спора по законосъобразността на наложената ПАМ – процесното правоотношение е административно, а не административнонаказателно и ЗАНН, в случая, не намира приложение.

С оглед на изложеното, искането за отмяна на допуснатото с разпореждане на административния орган предварително изпълнение на принудителната административна мярка, наложена със заповедта, е неоснователно и като такова следва да бъде отхвърлено.

Затова, основание чл.60 ал.5 и ал.6 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Мусон 13“ ЕООД – Бургас с ЕИК 102236025 против разпореждане за предварително изпълнение на наложена принудителна административна мярка със заповед за налагане на ПАМ № ФК-103-0269362/03.04.2018 година на директора на дирекция „Контрол“ в ТД – Бургас на НАП.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: