ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

     Номер 710           Година 28.04.2014              град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на двадесет и осми април две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                      Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 874 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на П.Л.К. с ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес гр.*** и адрес посочен в жалбата гр.*** срещу заповед за налагане на ПАМ № 70181/2014 от 09.01.2014г. на началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР гр.Бургас.

Жалбата е депозирана пред ненадлежен съд, тъй като са нарушени нормите, регламентиращи подсъдността на образуваното дело.

Съгласно чл.133, ал.1 от АПК, делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.

С оглед разпоредбата на чл.133, ал.1 от АПК, местната подсъдност се определя единствено от постоянният или настоящият адрес на жалбоподателя, като тя не зависи както от съдебния адрес който е посочил в жалбата, така и от адреса посочен в обжалвания административен акт. В АПК не е предвидена възможност за изменяне на местната подсъдност служебно от съда, като изрично е въведена забрана с разпоредбата на чл.134, ал.1 от АПК за изменяне на тази подсъдност по съгласие на участващите в делото лица.

При извършената от съда служебна справка в Национална база данни „Население” се установи, че постоянния и настоящ адрес на жалбоподателя е гр.***.

Предмет на оспорване е заповед за налагане на принудителна административна мярка наложена на основание чл.171, ал.4 от Закона за движение по пътищата от началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР гр.Бургас.

Съгласно чл.9, ал.1, т.2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, областните дирекции са основни структури на МВР, като съгласно чл.12 от ППЗМВР, в областните дирекции на МВР може да се създават отдели, сектори, районни управления (РУ), участъци и други звена от по-нисък ранг в зависимост от задачите и дейността им.

Видно от цитираните разпоредби, сектор „Пътна полиция” е структурно звено на Областна дирекция на МВР гр.Бургас, която областна дирекция от своя страна е териториална структури на МВР, каквато структура е и Столична дирекция на вътрешните работи, където е постоянния и настоящ адрес на жалбоподателя. Ето защо, местно компетентен да се произнесе по жалбата е Административен съд София-град, а не Административен съд гр.Бургас.

С оглед на изложеното производството пред Административен съд гр.Бургас следва да бъде прекратено, а жалбата да се изпрати по подсъдност на Административен съд София-град.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.135, ал.2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 874/2014г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд София-град за произнасяне по компетентност.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: