ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,18.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На осемнадесети юни                                 две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 874 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Т.Т.Т., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат П., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

         Ответникът - главен архитект при Община Поморие, редовно призован, не изпраща представител.

        

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото (по факса) е постъпило писмо вх.№6056/17.06.2013г. от гл.архитект на Община Поморие придружено с административната преписка, която съдът е изискал с разпореждане от 09.04.2012г. Въз основа на така докладваното придружително писмо съдът извърши служебна справка и установи, че същото писмо, което е с изх.№11-07-47/08.05.2013г., е постъпило ведно с преписката в деловодството на Административен съд гр.Бургас на 09.05.2013г. и е заведено под вх.№4537/09.05.2013г. Вместо преписката да бъде приложена по настоящото дело, в деловодството е било образувано друго административно дело - №1240/2013г., разпределено на друг съдебен състав. Този съдебен състав с определение №1076/17.05.2013г. е оставил жалбата без разглеждане и е прекратил производството по делото, защото е приел, че му е неподведомствено. С оглед мотивите на това определение жалбата е изпратена по подведомственост на началника на РДНСК ЮИР Бургас за произнасяне по жалбата.

         Съдържащата се в административно дело №1240/2013г. жалба е от Т.Т.Т. против мълчалив отказ на гл.архитект на Община Поморие за издаване на виза и разрешение за строеж на лека ограда за поземлен имот с идентификатор №57491.503.27, находящ се в гр.***, собственост на жалбоподателя, атакуваните административни актове, както и всички възражения изложени в тази жалба, по която е образувано адм.д.№1240/2013г. са абсолютно идентични с жалбоподателя, предмета на делото и възраженията в жалбата по настоящото административно дело №874/2013г. Настоящият съдебен състав, до постъпване на административната преписка с писмо вх.№6056/17.06.2013г., не е имал правната възможност да разгледа жалбата по отношение на нейната допустимост, защото не е познавал фактите по делото. Както е посочено по-горе, административната преписка, която настоящия съдебен състав е изискал, не е била приложена по това дело, а по нея е образувано друго дело. По по-късно образуваното дело съответния съдебен състав се е произнесъл. По тази причина настоящия съдебен състав счита, че жалбата, с която е сезиран е недопустима на осн. чл.159, т.7 от АПК, независимо, че настоящото производство е първо образувано. С оглед факта, че съдебното производство образувано под номер административно дело 1240/2013г., към настоящия момент е приключило и е налице произнасяне на съда, съществува процесуална пречка настоящия съдебен състав отново да разглежда същата жалба.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И: №1350

        

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.Т.Т.,***, подадена против мълчалив отказ на гл.архитект на Община Поморие за издаване на виза и разрешение на строеж на лека ограда в ПИ идентификатор №57491.503.27, находящ се в гр.*/**, като недопустима.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 874/2013г. по описа на Административен съд Бургас.

         Определението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 7-дневен срок, който за жалбоподателя тече от днес, а за ответника от съобщаването.

 

                                               СЪДИЯ:

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: