ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                             дата 27 април 2011 год.                 Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 27 април 2011 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 874 по описа за 2011  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Съдът е сезиран с жалба, подадена “Топливо” АД, гр.София против отказ на областния управител на област Бургас, обективиран в писмо изх.№ 26-00-175/1/21.03.2011г., с което е отклонено предложението на дружеството за разсрочено плащане на продажната цена на недвижим имот, за който дружество-жалбоподател е определен за купувач със Заповед № РД-12-2/18.02.2011г. на областния управител на област – Бургас.

         С оглед очертания от жалбоподателя предмет на спора, съдът намира, че не е налице административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, който да бъде предмет на контрол за законосъобразност, респ. не е налице спор, който да бъде разрешен по реда на административното правораздаване.

Видно от административната преписка, със Заповед № РД-12-2/18.02.2011г. на областния управител на област Бургас, на основание чл.44, ал.3 от ЗДС, във вр с чл.86 от ППЗДС, “Топливо” АД, е определен за купувач на недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 07079.607.530 по КККР на гр.Бургас за сумата от 394100 лв. Определен е 1-месечен срок за заплащане на цената, считано от съобщаването на заповедта, както и са определени допълнително дължимите данъци и такси – режийни разноски в размер на 9458,40 лв., местен данък в размер на 9852,50 лв. и ДДС в размер на 82445,72 лв.

След влизане в сила на заповедта дружеството е отправило до областния управител предложение рег. № 26-00-175/16.03.2011г. (л.74) за разсрочване плащането на дължимите по горната заповед суми по определена схема.

По това предложение областния управител е уведомил “Топливо” АД с обжалваното понастоящем писмо № 26-00-175/1/21.03.2011г., в което е посочил, че не съществува правна възможност за разсрочване плащането на продажната цена, като в тази връзка се е позовал на нормата на чл.85, ал.3 от ППЗДС.  

При така определения предмет на спора, настоящият съдебен състав намира, че оспореното писмо, съдържащо отказ да се разсрочи продажната цена на закупения имот, не е индивидуален административен акт, попадащ в някоя от дефинициите по чл.21 от АПК. Правата и задълженията на дружеството са вменени с издадената Заповед № РД-12-2/18.02.2011г. на областния управител на област – Бургас, част от които е и задължението за заплащане на продажната цена. С процесното писмо в тежест на дружеството не се вменяват допълнителни задължения, извън вече установените с горната заповед и в този смисъл, оспорваното писмо няма ефект на формирана воля на административен орган, обективирана в индивидуален административен акт. Същото има уведомителен характер относно липсата на правна възможност за разсрочване на задължението за заплащане на продажната цена.

Предвид изложеното, съдът намира, че оспореното писмо рег. № 26-00-175/1/21.03.2011г. не представлява подлежащ на оспорване индивидуален административен акт, което от своя страна е абсолютна процесуална пречка за допустимостта на жалбата и нейното разглеждане по същество, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено, поради което и на основание чл.159, т.1 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Топливо” АД, гр.София, ул.”Солунска” № 2 против писмо рег. № 26-00-175/1/21.03.2011г. на областния управител на област Бургас.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 874/2011 год. по описа на Бургаския административен съд.

 

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                      СЪДИЯ: