ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 19.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХХІІ-ри административен  състав       

На деветнадесети април                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТКОВА

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Петкова

Административно  дело номер 873 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 13:32 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КРЕАРХ“ ЕООД, не се явява. За него се явява адвокат К., редовно упълномощен.

ОТВЕТНИКЪТ Р.П.- Началник група към Областна дирекция на МВР – Бургас, сектор „Пътна полиция“, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата:

 

АДВ. К.: Поддържам жалбата.

Моля да се приемат представените от административния орган документи, както и приложените към молбата ми от днешна дата - копия на материали по административно дело № 50 по описа за 2018 г. на Административен съд - Бургас, доколкото същото вече не е тук и не могат да бъдат ползвани тези доказателства. С представянето им целя да допълня доказателствената съвкупност.

 Жалбата по настоящото дело, която съм депозирал от името на моя доверител, е  против заповедта за налагане ПАМ.

Считам заповедта за незаконосъобразна, тъй като същата се позовава на съставен акт за административно нарушение, съгласно който е било установено, че лицето С.Ч.е управлявала процесния автомобил, а е била неправоспособна. По същото време, от писмото на ответника, което се намира на лист 9 от делото, е видна налична докладна записка от полицейски инспектор Т. М., който заявява в прав текст, че автомобилът, който не е спрял, е бил управляван от мъж на видима възраст около 40 години. Твърдя, че автомобилът не е бил управляван от това лице. Твърдя, че актът не е редовен.

Моля да отложите делото за друга дата, за която да бъдат призовани административният орган, който по реда на чл. 176 от ГПК да даде обяснения въз основа на какво е приел, че на процесната дата - 12.12.2017 г., автомобилът е бил управляван от С. Ч.

На второ място: да бъде призован полицейски инспектор Т.В.М., който е подал сигнал на автомобила, както и свидетелят по акта - И.Н.И.- служител в ІV Районно управление на ОД на МВР – Бургас, който е работил по преписката и по това, че автомобилът не е спрял и с оглед обстоятелството, че трима полицейски служители твърдят, че автомобилът е управляван от 40 годишен мъж, а са приели на доверие, че е управляван от 18 годишна девойка.

Поддържам направеното искане за произнасяне по реда на чл. 166, ал. 2 от АПК, а именно доколкото твърдя, че видимо от материалите по административната преписка се касае за очевидно несъответстващ на фактическата обстановка административен акт, да допуснете спиране на предприетото предварително изпълнение, от което изтекоха четири месеца, но това лишава фирмата от възможност да го ползва докато се разреши и правният спор. По тези съображения считам, че интересът както на жалбоподателя - юридическо лице, така и интересите на правосъдието повеляват да бъде спряно предварителното изпълнение, а ако утре приключи и бъде потвърдена обжалваната административна заповед, то ще бъде изтърпян остатъкът от така наложената възбрана.

          Няма да соча други доказателства.

 

Съдът след като се запозна с преписката по жалбата и изслуша становището на процесуалния представител на жалбоподателя, ДОКЛАДВА делото:

Производството е по реда на чл. 172, ал. 2 от ЗДвП, образувано в Административен съд - Бургас по депозирана жалба от „Креарх“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, представлявано от управителя Явор Стоев  против Заповед за налагане на ПАМ № 17-0769-003600/21.12.2017 г., издадена от Началник група към ОД на МВР – Бургас, сектор „Пътна полиция“ – Р. П.

          В жалбата се правят оплаквания за незаконосъобразност на така издадения административен акт, като се твърди, че административният орган неправилно е издал посочената заповед, налагайки на жалбоподателя ограничение, тъй като автомобилът е управляван от друго лице, а не от това, което е посочено в съставения АУАН.

В съдебно заседание жалбата се поддържа изцяло. Поддържа се искането за приемане на писмените доказателства, представени с молба от 19.04.2018 г., както и се прави искане за събиране на гласни доказателства -  разпит на свидетели. Прави се искане да бъде задължен административният орган да се яви в настоящото производство и да даде обяснения по така издадената заповед за налагане на ПАМ. Поддържа се особеното искане по чл. 166, ал. 2 от АПК.

Ответната страна, редовно и своевременно призована, не изпраща представител. Не взема становище по настоящата жалба. Съдът констатира, че към момента същата не е изпълнила указанията, дадени с разпореждане на съда от 05.04.2018 г.

 

          АДВ. К.: Нямам възражение по доклада.

 

Съдът счита, че следва да се приемат представените с молбата от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства, както и да се уважи направеното искане за допускане до разпит в качеството на свидетели посочените лица.

Съдът счита, че не следва да се уважава искането, въз основа на което да се задължи административният орган да се яви и да даде обяснения, тъй като е издал процесната заповед, в която е отразил мотивите си за нейното издаване.

          Съдът счита, че следва да се изпрати на административния орган напомка за изпращане на заверено копие от пълната преписка по издаване на оспорения административен акт. Депозираното писмо, че такава е изпратена, съдът не приема, тъй като преписката е изпратена във връзка с жалба на същия жалбоподател, но по друго административно дело, а именно административно дело № 50/2018 г. по описа на Административен съд – Бургас. Административният орган следва да окомплектова жалбата с цялата преписка и по настоящото производство, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА заверени копия от Определение № 445 от 26.02.2018 г. по административно дело № 50/2018 г. по описа на Административен съд - Бургас, писмо рег. № 769р-1896/16.02.2018 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Бургас, Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0769-003600/21.12.2017 г., АУАН от 20.12.2017 г., издаден от мл. автоконтрольор при ОД на МВР – Бургас, сектор „Пътна полиция“, сведение от 29.12.2017 г. и Докладна записка на мл. инспектор Т.В.М..

          ДОПУСКА до разпит при условията на призоваване мл. инспектор Т.В.М. и И. Н. И., и двамата от ** Районно управление на ОД на МВР – Бургас.

ДА СЕ ИЗПРАТИ напомка до административния орган - ответник по настоящото производство, с която да се изиска окомплектоване на жалбата със заверено копие от цялата преписка, свързана с издаване на оспорената в настоящото производство заповед за налагане на ПАМ. Срок за изпълнение на разпореждането – 7-дневен от получаване на съобщението.

ДА СЕ ИЗИСКА името на длъжностното лице неизпълнило разпореждането на съда 05.04.2018 г. за изпращане на преписката на съда, за налагане на санкция по реда на АПК.

 

          Съдът счита, че в днешно съдебно заседание следва да се произнесе по направеното особено искане по чл. 166, ал. 2 от АПК:

          Искането е направено ведно с подадената жалба, с която се оспорва законосъобразност на заповед и по която е образувано настоящото производство. Жалбата е допустима, като подадена в законоустановения срок, поради което се явява допустимо и  направеното с нея особено искане, подадено по реда на чл. 166, ал. 2 от АПК. Предмет на искането е спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение на оспорената заповед по силата на чл. 172, ал. 6 от ЗДвП. В сочената законова разпоредба не са предвидени основания, при които може да бъде спряно това изпълнение, поради което намират приложение общите норми на чл. 166, ал. 2 и ал. 4 от АПК. Изпълнението може да бъде спряно само при наличие на нови обстоятелства, като в случая от жалбоподателя не се сочат конкретни доводи за необходимостта от спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение. За да се спре от съда допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на административен акт, жалбоподателят трябва да докаже, че то би могло да му причини значителна или трудно поправима вреда. Същевременно само може да бъде спряно при наличието на ново обстоятелство. За да бъде уважено това искане, не е достатъчно само твърдението за наличието на вреди, а е необходимо представянето на доказателства за вида им, както и за това, че вредите са настъпили или съществува вероятна възможност да настъпят, ако обжалваният административен акт бъде изпълнен. По делото не се представят доказателства, въз основа на които да се направи обоснован извод за наличието на такива вреди. Не са налице и нови обстоятелства, които да обосновават необходимостта от спиране на изпълнението, допуснато по закон. Не се представят доказателства, които да установяват засегнати от предварителното изпълнение на заповедта  права на адресата на заповедта, които да са с по-висока значимост в сравнение с охранявания държавен и обществен интерес посредством допуснатото по силата на закона предварително изпълнение. Единственото твърдение от процесуалния представител на жалбоподателя както с жалбата, така и в днешно съдебно заседание е относно невъзможността да бъда използван спрения от движение лек автомобил.

С оглед на изложеното и след като не са налице основанията на чл. 166, ал. 2 във вр. с ал. 4 от АПК, искането за спиране на предварителното изпълнение на обжалваната заповед се явява неоснователно и следва да бъде оставено без уважение.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Креарх“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, представлявано от управителя Явор Стоев, подадено чрез процесуалния представител – адв. К. за спиране предварителното изпълнение на Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0769-003600/21.12.2017 г., издадена от Началник група към ОД на МВР - Бургас, сектор „Пътна полиция“.

          Определението подлежи в тази част на обжалване с частна жалба, в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          Тъй като доказателствата по делото не са налице, делото следва да се отложи за нова дата относно произнасяне по жалбата за законосъобразността на оспорения административен акт.

          ОПРЕДЕЛЯ депозит за призоваване на допуснатите до разпит свидетели в размер на по 10 лв. за всеки, вносим от жалбоподателя, в 3-дневен срок считано от днес. След внасяне на депозита, свидетелите да се призоват за следващото съдебно заседание.

         

Водим от горното, съдът  

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото 31.05.2018 г. от 11.30 часа, за която дата и час жалбоподателят уведомен от днешно съдебно заседание.

Ответната страна е редовно уведомена при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13:56 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: