ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 09.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На девети октомври                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 873 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БРАТЯ Н. И И. П. К.“ СД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М. с представено пълномощно, находящо се на лист 275 от делото.

        

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от И.П.К. – управител на дружеството-жалбоподател, видно от която моли днешното съдебно заседание да бъде отложено за друга дата и с оглед фактическата и правна сложност на спора, което налага удължаване срока за събиране на доказателства.

 

Юрисконсулт М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, като докладваната днес молба, предвид изложеното в нея не може да бъде възприета като такава за отлагане на съдебното заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юрисконсулт М.: В предходно съдебно заседание съм изразил становище за неоснователност на жалбата и поддържам становището си.

В днешно съдебно заседание представям и моля да бъдат приети като доказателство писмо от „Борика“ АД с вх.№ 17-00-25/1/07.09.2017г. с информация относно квалифицираните електронни подписи на служители на ТД на НАП-Бургас. Писмото касае електронните подписи на лицата, ведно с обяснение към него и разпечатка на електронните подписи на служителите, които са подписали РА, РД и съответно ЗВР.

Нямам доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателства.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт М. писмени доказателства, касаещи квалифицирани електронни подписи на органите подписали документите в ревизионното производство.

 

 

По отношение на днес докладваната молба от страна на дружеството-жалбоподател, с която се иска да му бъде предоставена допълнителна възможност за ангажиране доказателства по делото, съдът счете тази молба за неоснователна, като в тази връзка констатира, че в предходно съдебно заседание проведено на 19.06.2017г. съдът е дал възможност на страната да представи по делото доказателства, респективно да заяви доказателствените си искания най-късно до днешно съдебно заседание. Изминалият към настоящия момент приблизително 4-месечен период, съдът счете за напълно достатъчен страната да организира защитата си по настоящото дело, да изчерпи доказателствените си искания, поради което докладваната днес молба за поредно отлагане на делото съдът счете за неоснователна.

 

С оглед на което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

Дава ход на делото по същество.

 

Юрисконсулт М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения сме изложили в решението на директора на Дирекция „ОДОП“, което поддържам изцяло.

 

 

 

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 4729 лева.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: