ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 07.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На седми юни                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор: ГЕОРГИ ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 873 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 10:40 часа се явиха: 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.Д.Р., редовно уведомен, не се явява. За него – адв. М., с представено пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Директор на РИОСВ гр. Бургас, редовно уведомен се явява юрисконсулт К., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За Окръжна прокуратура се явява прокурор Дуков.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл. 16, ал. 1, т. 3 от АПК да конституирате Окръжна прокуратура като страна в процеса.

АДВ. М.: Предоставям на съда.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Не възразявам.

 

Предвид направеното искане от представителя на Окръжна прокуратура – Бургас, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на РБ като страна в процеса.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:     

Производството е образувано по жалба срещу Отказ на директора на РИОСВ-Бургас, обективиран в писмо изх.№ ПД-113(1)/17.03.2016г. за определяне на приложимите процедури по ЗООС и ЗБР.

Органът е представил административната преписка.

 

АДВ. М.: Поддържаме жалбата. Моля да бъдат приети представените с нея доказателства. Поддържаме направеното искане в жалбата за допускане на експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорваме жалбата. Считаме, че жалбата е недопустима поради негоден за обжалване административен акт. Същият не съдържа белезите на индивидуален административен акт.

По отношение на искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, считам, че същото е неоснователно.

Представеното писмо с изх. № 8868 от 02.03.2016 г., което е становище на директора на РИОСВ - Бургас касае инвестиционно предложение, за което възложителят е имал одобрен ПУП преди датата на спиране на реализацията на ОУП на гр. Царево.

Представям Заповед № РД-113/11.02.2014 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, решение на Върховен административен съд и становище от министъра на околната среда и водите след спирането на ОУП с указание как следва РИОСВ Бургас да процедира с инвестиционното намерение на Община Царево, тъй като конкретният имот попада в ПП „Странджа”.

Представям и Заповед № РД-30/24.01.1995 г.

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата считам за допустима. Нямам доказателствени искания.

Не възразявам да се уважи искането за назначаване на експертиза.

АДВ. М.: Не възразявам да бъдат приети представените писмени доказателства. Въпросът е дали има действащ план. Твърдим, че има предходен план. Искаме да установи това обстоятелство експертизата.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените писмени доказателства.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и представените такива с административната преписка, както и представените писмени доказателства от ответника в днешно съдебно заседание.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените в жалбата въпроси. Експертизата да се извърши след плащане на депозит в размер на 400 лв., платим от жалбоподателя в 3-дневен срок.

НАЗНАЧАВА за вещо лице арх. В.Д..

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.09.2016 г. от 9.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: